5 Φεβρουαρίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΤΗΣ 05/02/2014
Ο Συνάδελφος Βασίλης Ζαβογιάννης εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μας έστειλε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο σήμερα Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014, για ενημέρωση των συναδέλφων.


ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Γραφείου Εμπορευμάτων Θριασίου και του Terminal Τριγώνου του Σταθμού Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ. 20893/1601, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007).

2. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια υπηρεσιών πετρελαιοδοτήσεων για το Μηχανοστάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ. 20893/1601, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007). 

3. Έγκριση διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών στον Επιβατικό Σταθμό Θεσσαλονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ. 20893/1601 ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007). 

4. Έγκριση διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών στον Επιβατικό Σταθμό Λάρισας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ. 20893/1601 ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007). 

5. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού/διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το δίκτυο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ. 20894/1602 ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007), τα οριζόμενα στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και στο Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/16.03.2007) «περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της ως άνω Οδηγίας 2004/17/ΕΚ». 

6. Έγκριση 
α) έκδοσης προκήρυξης-πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της κενής οργανικής θέσης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Μεταφορών & Διαχείρισης Κρίσεων (ΔΑΣΦ), και 
β) σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Μεταφορών & Διαχείρισης Κρίσεων (ΔΑΣΦ) μέχρι την κατά τα ανωτέρω στελέχωση της κενής οργανικής θέσης.

7. Πρόταση εξωδικαστικής συμβιβαστικής λύσης σχετικά με την από 05.05.2011 και με αριθμ. καταθ. δικ. 7401/2011 αγωγή της ομόρρυθμης εταιρείας «TECH – CLEANING» κατά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

8. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου