31 Μαΐου 2013

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ο εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Βασίλης Ζαβογιάννης μας έστειλε τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν στο επόμενο Δ.Σ. της εταιρίας.ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ

1. Ακύρωση του υπ’ αριθμ. 1 Προσωρινού Τίτλου Μετοχών της εταιρείας και έκδοση νέων προσωρινών τίτλων μετοχών.

2. Έγκριση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της έβδομης (7ης) Εταιρικής χρήσης (01.01.2012-31.12.2012) της εταιρείας ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε και της οικείας διαχειριστικής έκθεσης και υποβολή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της έβδομης (7ης) εταιρικής χρήσης.

3. Σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 27/6/2013 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
«Θέμα 1ο: Έγκριση α) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 7ης Εταιρικής χρήσης (01.01.2012-31.12.2012) και β) της οικείας διαχειριστικής έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης των Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που αφορούν στην έβδομη (7η) Εταιρική Χρήση (από 01/01/2012 έως 31/12/2012).
Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την έβδομη (7η) διαχειριστική χρήση  (από 01/01/2012 έως 31/12/2012).
Θέμα 3ο: Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την έβδομη (7η) διαχειριστική χρήση (από 01/01/2012 έως 31/12/2012) και προέγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την επόμενη όγδοη  (8η) διαχειριστική χρήση  (από 01/01/2013 έως 31/12/2013).
Θέμα 4ο: Επικύρωση διορισμού μελών Δ.Σ., κατόπιν της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων υπ’ αριθμ. 16170/1698/04-04-2013 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 142/04-04-2013).
Θέμα 5ο: Ορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το ν. 3016/2002, όπως ισχύει.
Θέμα 6ο: Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις».

4. Έγκριση διενέργειας ανοικτού/διεθνούς Διαγωνισμού «Για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης της αστικής ευθύνης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ. 20893/1601 ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007), τα οριζόμενα στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και στο Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/16.03.2007) «περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της ως άνω Οδηγίας 2004/17/ΕΚ»

5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού/διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του τροχαίου υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για τους προαστιακούς συρμούς Πειραιώς-Αθηνών-Οινόης-Χαλκίδας, Αεροδρομίου-Κιάτου, Αεροδρομίου-Α.Λιοσίων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Υ.Α. Φ32/οικ.20893/1601, ΦΕΚ 621Β/25-04-2007), τα οριζόμενα στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και στο Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/16.03.2007) «περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της ως άνω Οδηγίας 2004/17/ΕΚ».

6. Έγκριση διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων και τροχαίου υλικού για τους συρμούς Πελοποννήσου και τα λεωφορεία Αμαξοστασίων Ασπροπύργου και Πάτρας της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Υ.Α. Φ32/οικ.20893/1601, ΦΕΚ 621Β/25-04-2007).

7. Κατακύρωση διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. για την ανάθεση των υπηρεσιών εκμετάλλευσης των εστιατορίων – κυλικείων των αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

8. Ανάπτυξη εκδρομικού σιδηροδρομικού τουρισμού - Έγκριση πιλοτικής συνεργασίας μεταξύ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και Πρακτορείου At Holidays για το έτος 2013

9. Έγκριση ένταξης βοηθών Μηχανοδηγών στο βαθμό Μηχανοδηγού

10. Λήψη απόφασης επί της από 28-05-2013 υποβληθείσας Ένστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1631434/27.05.2013 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Δ-1303/2013 «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών στον Επιβατικό Σταθμό Θεσσαλονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.»

11. Ενημέρωση για τη νέα καθημερινή υπηρεσία ολοκληρωμένων Door-to-Door (πόρτα-πόρτα) μεταφορικών υπηρεσιών εμπορευματοκιβωτίων στη διαδρομή Θριάσιο-Θεσσαλονίκη-Θριάσιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.- Έγκριση διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών:
α) για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια/αγορά εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2α και 3 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ.20894/1602, ΦΕΚ 621Β/25-04-2007), 
β) για την επιλογή αναδόχου για τη μίσθωση εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2α και 3 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ.20893/1601, ΦΕΚ 621Β/25-04-2007), και 
γ) για τη σύναψη συμφωνίας-πλαισίου για την παροχή υπηρεσιών οδικών μεταφορών εμπορευματοκιβωτίων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2α και 3 και το άρθρο 10 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ.20893/1601, ΦΕΚ 621Β/25-04-2007).

12. Έγκριση τροποποίησης της από 06-05-2010 Σύμβασης Εργασίας ορισμένου χρόνου του  Διευθυντή Προσωπικού Ελέγχου και Κίνησης Αμαξοστοιχιών της εταιρείας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

13. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις.
29 Μαΐου 2013

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ


Εκδόθηκαν σήμερα οι "ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ" στις ακόλουθες Διευθύνσεις της ΤΡΑΙΝΟΣΕ:
 • Διεύθυνση Προσωπικού Ελέγχου & Κίνησης Αμαξοστοιχιών (ΔΙ.Π.Ε.Κ.ΑΜ)
 • Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Α.Δ)
 • Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών (ΔΙ.Π.Α)
 • Διεύθυνση Τροχαίου Υλικού (ΔΙ.ΤΡ.Υ)
 • Διεύθυνση Εμπορευματικών Μεταφορών (ΔΙ.ΕΜ.ΜΕ)
 • Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών (ΔΙ.ΕΠ.ΜΕ)
 • Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών (Δ.Ν.Υ)


 • Η υποβολή των υποψηφιοτήτων και η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων θα πρέπει να έχει γίνει από τους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 12:00 της ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 και η επιλογή για την πλήρωση των θέσεων, θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των τυπικών και των ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων που προβλέπεται για την κάθε θέση.

  Επιστολή ΠΕΠΕ - ΠΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ για το ξενοδοχείο στην Θεσσαλονίκη


  Τα δυο Σωματεία (ΠΕΠΕ & ΠΕΠ ΤΡΑΙΝΟΣΕ) έστειλαν στον Πρόεδρο & ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ την ακόλουθη επιστολή, με την οποία ζητούν να συμμετάσχουν στη Επιτροπή αξιολόγησης (με έναν εκπρόσωπο ανά Σωματείο) της επιλογής του ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη όπου θα διανυκτερεύει το Προσωπικό των δύο κλάδων:


  Προς: Δ.Σ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ κ. Αθανάσιο Ζηλιασκόπουλο

  Θέμα: Επιλογή ξενοδοχείου στην Θεσσαλονίκη


  Κύριε Σύμβουλε,

  Στα πλαίσια της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το προσωπικό έλξης και κίνησης δια των διανυκτερεύσεων σε ξενοδοχεία  τα οποία πληρούν τους όρους της σύμβασης, σας παρακαλούμε όπως μετέχουμε στην επιτροπή δια ενός εκπροσώπου από το κάθε Σωματείο, προκειμένου να εκθέσουμε τις απόψεις μας στην Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών.

                Για την ΠΕΠΕ                         Για την ΠΕΠ – ΤΡΑΙΝΟΣΕ

         Ο Πρόεδρος                                  Ο Πρόεδρος
           Τουρλής Βασίλης                         Αντωνίου Γεώργιος

        Ο Γ. Γραμματέας                               Ο Γ.Γραμματέας
    Θεοδωρόπουλος Επαμεινώνδας               Σκουτέλας Κωνσταντίνος
  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ


  Υπογράφηκε σήμερα (29/05/2013) από τον Πρόεδρο & Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Κο Ζηλιασκόπουλο η έγκριση της εισήγησης που είχαν υποβάλει από κοινού η ΔΙΠΕΚΑΜ & η ΔΙΚΑΜ προκείμενου να καταβληθούν στους εργαζόμενους των δυο Κλάδων (Κίνησης & Έλξης) τα ποσά που αντιστοιχούν στις ανεκτέλεστες αναπαύσεις προηγούμενων ετών που δεν είχε πραγματοποιήσει το Προσωπικό μέχρι την 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013.

  Ο αριθμός των οφειλομένων αναπαύσεων που θα καταβάλλονται σε κάθε εργαζόμενο μηνιαίως θα αντιστοιχεί στο 1/12 του συνολικού αριθμού των ανεκτέλεστων αναπαύσεων.

  Για αυτό το λόγο όσοι από τους εργαζόμενους επιθυμούν να του καταβληθεί το αντίστοιχο ποσό θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην προϊσταμένη τους αρχή.

  Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΙΠΕΚΑΜ & της ΔΙΚΑΜ έχουν ενημερώσει τα περιφερειακά Γραφεία Προσωπικού και ήδη προχωρούν στην υλοποίηση αυτής της εισήγησης.

  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΣΕ


  Χτες το μεσημέρι (28/05/2013) πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Προεδρείου της Π.Ο.Σ. και του Προέδρου του Ο.Σ.Ε.

  Σε αυτή εκτός των άλλων συζητήθηκε και το θέμα της έκδοσης της κοινής Υπουργικής απόφασης (Κ.Υ.Α.) για το επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας. 

  Ο Πρόεδρος του Ο.Σ.Ε. ενημέρωσε ότι αύριο (29/05/2013) έχουν κληθεί εκπρόσωποι των εταιρειών (Ο.Σ.Ε - ΤΡΑΙΝΟΣΕ) από το Γενικό Λογιστήριο για το συγκεκριμένο θέμα. 

  Παράλληλα έχει υπάρξει πίεση από την πλευρά της ΓΣΕΕ για την επιτάχυνση της διαδικασίας. 

  Η Π.Ο.Σ. από την πλευρά της διεκδικεί την αναδρομικότητα της απόφασης. 

  Τέλος στη συνάντηση συζητήθηκε εκ νέου το πρόβλημα με την αποζημίωση με την πλευρά του Ο.Σ.Ε. να δηλώνει ότι το θέμα θα συζητηθεί στην ερχόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. που συγκληθεί την ερχόμενη Δευτέρα.


  27 Μαΐου 2013

  ΟΧΙ ΤΗΣ ΠΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΟΥ ΤΑΠ-ΟΤΕ

  Τα Διοικητικά Συμβούλια της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών και των Σωματείων – Μελών της με το ακόλουθο ψήφισμα και τους λόγους που αναφέρονται, απαιτούν από την Κυβέρνηση, τον Υπουργό Εργασίας και τον Διοικητή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., τη διατήρηση και λειτουργία ως πρότυπη μονάδα Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Περίθαλψης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των υπηρεσιών Υγείας στην Αγ. Παύλου στο Μαρούσι και την ανάκληση της απόφασης για τη στέγαση τμήματος των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 


  Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α  26 Μαΐου 2013

  ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

  Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με Αριθμ. Φύλλου 1248/22.05/2013 (Τεύχος Δεύτερο) η έγκριση της απαιτούμενης υπερωριακής απασχόλησης για το έτος 2013 για το Προσωπικό της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.

  Με αυτή τη ρύθμιση εφαρμόζεται πλήρως το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 περί "Συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων, ενιαίου μισθολογίου-βαθμολογίου, εργασιακής εφεδρείας κ.α." που προέβλεπε ότι: 
  • Οι ώρες απασχόλησης υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως, 
  • Ειδικά στην καθ' υπέρβαση εργασία οι ώρες νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ήμερων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα.
  Τέλος ο η δημοσίευση καταλήγει ότι στο τέλος κάθε μήνα ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας, θα βεβαιώνει την πραγματοποίηση των ωρών υπερωριακής απασχόλησης, των ωρών νυκτερινής εργασίας, τις Κυριακές ή τις εξαιρέσιμες ήμερες.

  Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης, των ωρών νυκτερινής εργασίας, τις Κυριακές ή τις εξαιρέσιμες ήμερες, ανά Διεύθυνση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι η εξής:


  23 Μαΐου 2013

  ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Α.Ι. ΡΕΝΤΗ  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  Σήμερα 23/05/2013 και ώρα 09:30 - μετά από πολλές προσπάθειες του που έκανε το Προεδρείο του Σωματείου - επισκέφτηκαν το Γραφείο Προσωπικού Ελέγχου & Κίνησης Αμαξοστοιχιών της Αθήνας (Αγ. Ιωαν. Ρέντης) ο Ιατρός Εργασίας, μαζί με το Τεχνικό Ασφαλείας.

  Στη συνάντηση παρευρέθηκαν:

  • Από πλευράς του Προεδρείου του Σωματείου ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.
  • Ο Γραμματέας του Τοπικού Παραρτήματος.
  • Επίσης παρών στη συνάντηση ήταν και ο Προϊστάμενος του Γραφείου Προσωπικού.

  Από όλους τους παριστάμενους τέθηκαν ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ (στον Ιατρό Εργασίας και τον Τεχνικό Ασφαλείας) όλα τα ζητήματα που ταλανίζουν το Προσωπικό του Κλάδου μας, αλλά και ειδικότερα το Προσωπικό της έδρας.

  Αφού δόθηκαν από πλευράς των αρμοδίων κάποιες εξηγήσεις στα θέματα που αναδείχτηκαν, το Σωματείο επιφυλάχτηκε για τις περαιτέρω ενέργειες του και εφόσον δεν δοθούν λύσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα.

  Για το Προεδρείο της ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  Γιώργος Αντωνίου

  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Κώστας Σκουτέλας


  22 Μαΐου 2013

  ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΕΚΠΤΩΤΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΣΕ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΝΕΩΝ


  Ο Πρόεδρος & Δ.Σ. ΤΡΑΙΝΟΣΕ Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος υπέγραψε με τον Γενικό Γραμματέα Νέας Γενιάς Παναγιώτη Κανελλόπουλο, την ανανέωση της συνεργασίας της Εταιρίας με την Γενική Γραμματεία που είχε ξεκινήσει τον ΑΠΡΙΛΙΟ του 2012.

  Η ανανέωση της συμφωνίας αυτής προβλέπει τη συνέχιση των εκπτωτικών τιμών στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων, όταν αυτοί ταξιδεύουν στο σιδηροδρομικό άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Αλεξανδρούπολης, καθώς και στην γραμμή Αθήνα - Καλαμπάκα.


  Τι προβλέπει η συμφωνία 

  Ειδικότερα, η συμφωνία προβλέπει τη διάθεση στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων συνολικά 3.000 θέσεων ανά μήνα στην ειδική εκπτωτική τιμή των 12 €, για τη μετακίνηση τους  σε επιλεγμένες αμαξοστοιχίες Intercity στις γραμμές Αθήνα - Θεσσαλονίκη και Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη  καθώς και στην απευθείας γραμμής Αθήνα - Καλαμπάκα με τους όρους που γίνεται μέχρι σήμερα η διαχείριση των εκπτωτικών προσφορών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (εξαίρεση δηλαδή των ημερών που εμφανίζονται υψηλές πληρότητες σε ορισμένες αμαξοστοιχίες)
  Στις παραπάνω τιμές εμπεριέχεται ΦΠΑ και Κοινωνικός Πόρος.

  Επίσης, οι εκπτωτικές τιμές θα καλύπτουν όλο το φάσμα των αμαξοστοιχιών, για τις οποίες ισχύει κράτηση θέσης στις παραπάνω γραμμές και θα είναι διαθέσιμες το πολύ μέχρι 48 ώρες πριν από την αναχώρηση της συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ήδη πωληθεί. 

  Πέραν του χρονικού αυτού ορίου οι συγκεκριμένες θέσεις θα διατίθενται στο επιβατικό κοινό στην κανονική τους κατά περίπτωση τιμή.

  Οι  εκπτωτικές τιμές θα είναι διαθέσιμες αρχικά μόνο μέσω θυρίδων πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και όπου υπάρχει μηχανογραφημένο σύστημα έκδοσης εισιτηρίων και σε δεύτερη φάση και μέσω Διαδικτύου. 

  Στα σημεία αυτά θα ελέγχονται  απαραίτητα τα στοιχεία της κάρτας του αιτούντος σε συνδυασμό με την αστυνομική του ταυτότητα, και στη συνέχεια θα εκδίδεται το εκπτωτικό εισιτήριο σύμφωνα με τις οδηγίες του ηλεκτρονικού συστήματος και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα της συγκεκριμένης αμαξοστοιχίας.


  Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι κάρτα εκπτωτική με ισχύ στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες 38 χώρες της Ευρώπης. 

  Προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις, αλλά και τη δυνατότητα συμμετοχής τους σε εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, αθλητικές δραστηριότητες. 

  Χρησιμοποιείται ήδη από περίπου 4 εκατομμύρια νέους σε όλη την Ευρώπη, στους οποίους προσφέρεται ένας κατάλογος άνω των 100.000 προσφορών για ταξίδια, πολιτιστικά γεγονότα, μεταφορικά μέσα, βιβλιοπωλεία, υπηρεσίες, καταστήματα και πολλά άλλα. 

  Στην Ελλάδα τα ενεργά μέλη της αγγίζουν τα 15.000.


  Η ΠΟΣ ΖΗΤΑΕΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΟΣΕ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


  Το Προεδρείο της ΠΟΣ με την παρακάτω επιστολή ζητάει συνάντηση για ενημέρωση με τον ΔΣ του ΟΣΕ:  Αθήνα, 22/5/2013
  Αριθ. Πρωτ.: 37374

  ΠΡΟΣ: Πρόεδρο & Διευθύνοντα Σύμβουλο ΟΣΕ
                                           κ. Παναγιώτη Θεοφανόπουλο

  Κύριε Πρόεδρε,

  Το Προεδρείο της Π.Ο.Σ. ζητά συνάντηση μαζί σας – εάν είναι εφικτή τη Δευτέρα 27/5/2013 - προκειμένου να μας ενημερώσετε για:
  • Την αποζημίωση των αποχωρούντων συναδέλφων
  • Τη μισθοδοσία του προσωπικού – Πληροφορική
  • Την ιεραρχία του προσωπικού  Ο Πρόεδρος
  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ

  Ο Γενικός Γραμματέας
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ

  21 Μαΐου 2013

  ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ ΑΘΗΝΑΣ (ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ypodomes.com)


  Προαστιακός Αθήνας
  Απογοήτευση από το μέσο που δεν έφερε επανάσταση στις μετακινήσεις


  Αφιέρωμα του http://www.ypodomes.com στους Προαστιακούς 

  Ο πολυδιαφημισμένος Προαστιακός της Αθήνας

  Όταν αναγγέλθηκε το 2000 η δημιουργία δικτύου Προαστιακού Σιδηροδρόμου στην Αθήνα τα σχέδια ήταν μεγαλόπνοα. 

  Θα υπήρχε μία κεντρική γραμμή και τουλάχιστον 7 γραμμές προς όλες τις κατευθύνσεις. 

  Μάλιστα ο σχεδιασμός μιλούσε για «ολοκλήρωση του δικτύου το 2010» και καθημερινή μετακίνηση 250.000 επιβατών καθημερινά!

  Φυσικά αυτό δεν έγινε ποτέ και μάλιστα η πορεία του Προαστιακού είναι ακριβώς η αντίθετη. 
  Χωρίς εξωστρεφή πολιτική, έχει καταδικαστεί σε ρόλο κομπάρσου, στην Αθήνα τα έργα που έχουν ξεκινήσει από το 2003 δεν έχουν ολοκληρωθεί ποτέ, ο κεντρικός σταθμός στην Αθήνα είναι ένα αιώνιο εργοτάξιο και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αγνοεί την ύπαρξη του.

  Από τα μεγαλόπνοα σχέδια για 250.000 καθημερινούς επιβάτες σήμερα το νούμερο μόλις και μετά βίας φτάνει τους 30.000 και παρά τα εκατοντάδες εκατομμύρια που επενδύθηκαν για την δημιουργία δικτύου.

  Σήμερα υπάρχουν τρία σπαστά τμήματα που λειτουργούν με κάπως περίεργο  τρόπο. 

  - Το αστικό τμήμα Αθήνα - Πειραιάς είναι σχεδόν σε αχρησία με λιγοστά δρομολόγια, άρα και λίγους επιβάτες. 

  - Το τμήμα Αθήνα - Σ.Κ.Α. λειτουργεί με μόλις ένα ενδιάμεσο σταθμό (ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ) παρά το γεγονός πως υπάρχουν δύο σταθμοί έτοιμοι (ΛΥΚΟΤΡΥΠΑ, ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ) εδώ και τουλάχιστον 1,5 χρόνο.

  Το τμήμα που λειτουργεί ικανοποιητικά και φέρνει και τους περισσότερους επιβάτες είναι το Κιάτο – Άνω Λιόσια ενώ υπάρχει και το δρομολόγιο Άνω Λιόσια - Αεροδρόμιο.

  Από το 2011 υπάρχει μία διαλυμένη εργολαβία στο τμήμα Πειραιάς - 3 Γέφυρες που μέχρι σήμερα παραμένει στον αέρα. 
  Η ηλεκτροκίνηση δεν έχει φτάσει ακόμα στον κεντρικό σταθμό της Αθήνας ενώ τα προβλήματα από φθορές, ζημιές, κλοπές είναι καθημερινά. 
  Χωρίς ηλεκτροκίνηση είναι όλο το τμήμα Αθήνα - Πειραιάς.

  ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ

  Άλλη μία πικραμένη ιστορία. 
  Η επέκταση προς Λαύριο βρίσκεται στο ΥΠΕΚΑ για έγκριση περιβαλλοντικών όρων εδώ και 2 χρόνια. 
  Χρηματοδότηση ούτως ή άλλως δεν υπάρχει οπότε ευελπιστούμε στο ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

  Η επέκταση προς Ραφήνα δεν έχει ούτε προμελέτες και θεωρείται από πολλούς όνειρο θερινής νυκτός.  
  Η γραμμή προς Χαλκίδα λειτουργεί εδώ και χρόνια αλλά όχι μέσω Προαστιακού. Η γραμμή προς Θήβα το ίδιο.

  ΙΣΤΟΡΙΑ

  Η ιδέα του Προαστιακού Σιδηροδρόμου της Αττικής ξεκίνησε από την δημιουργία της Αττικής Οδού. 
  Την δεκαετία του 1990 όλα τα μεγάλα έργα που υπάρχουν σήμερα στην πρωτεύουσα είτε σχεδιάζονταν είτε άρχιζαν να υλοποιούνται.

  Ο σχεδιασμός αποτελούνταν από την βασική γραμμή του Ο.Σ.Ε. Πειραιάς - Αθήνα και μέχρι την συμβολή της Αττικής Οδού. 
  Από εκεί η διακλάδωση του μέσου θα γινόταν ακτινωτά μέσω του νέου οδικού άξονα, της Αττικής Οδού σε πολλές κατευθύνσεις.

  Η δημοπράτηση του έργου έγινε κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη της Οργανωτικής Επιτροπής της Δ.Ο.Ε. που το χαρακτήριζε ως ένα από τα πολύ σημαντικά έργα για την ομαλή λειτουργία της πόλης, άρα και των Ολυμπιακών Αγώνων. 

  Οι γραμμές που εντέλει θα γίνονταν θα ήταν 2 Πειραιάς - Αθήνα - Σ.Κ.Α. με διακλάδωση προς: 

  α) Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και 
  β) Κόρινθος και τα δύο μέσω του οδικού άξονα της Αττικής Οδού. 

  Το Σ.Κ.Α είναι τα αρχικά του Συγκοινωνιακού Κέντρου Αχαρνών που θα ήταν ένας πολυκόμβος και σημείο διακλάδωσης όλων των γραμμών του Προαστιακού Σιδηρόδρομου.

  Δυστυχώς εκεί φάνηκε πόσο ανώριμο μελετητικά ήταν το έργο αφού προχωρούσε με πολύ μικρά βήματα και δεκάδες προβλήματα. 
  Φάνηκε η ανάγκη διαπλάτυνσης των γραμμών από 2 σε 4 στο τμήμα Αθήνα - Σ.Κ.Α. 
  Αυτό ήταν αδύνατο να γίνει μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έτσι δόθηκε βάση στο τμήμα Αθήνα - Αεροδρόμιο, και όλο το υπόλοιπο έργο αποφασίστηκε να ολοκληρωθεί μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες. 

  Στην ίδια μοίρα μπήκε και το τμήμα Αθήνα - Πειραιάς.

  Έτσι λίγες μέρες πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το νέο μέσο μετακίνησης έκανε τα πρώτα του δρομολόγια χωρίς μεταξύ Αεροδρομίου και Αθήνας με λίγες ενδιάμεσες στάσεις. 

  Μία από αυτές ήταν η Νερατζιώτισσα. 
  Ο σταθμός αυτός έγινε τόπος ανταπόκρισης με τον ΗΣΑΠ που δημιουργούσε και εκείνος στο σημείο εκείνο σταθμό δίνοντας τη δυνατότητα εναλλαγής μέσου στους επιβάτες.

  Εκεί λοιπόν είχε αρχικά σχεδιαστεί να γίνει ένας high tech σταθμός δημιούργημα του διάσημου αρχιτέκτονα Santiago Calatrava. 
  Λόγω της έλλειψης χρόνου όμως εντέλει κατασκευάστηκε μέσα σε λίγους μήνες (από τον Απρίλιο μέχρι τον Αύγουστο του 2004) με τη μορφή του έχει σήμερα σαν «πρόχειρη» λύση.

  Μετά τους Αγώνες της Αθήνας ο Προαστιακός δεν κατάφερε να μπει στη συνείδηση του κοινού και τα δρομολόγια πραγματοποιούνταν με άδεια τρένα. Όχι όμως και στο δρομολόγιο προς Κόρινθο. 
  - Από τις 27 Σεπτεμβρίου 2005 ο Προαστιακός έφτασε στην Κόρινθο. 

  Εκεί τα τρένα ήταν γεμάτα καθώς ο Ο.Σ.Ε. διέκοψε, δίδοντας τη γραμμή στην εταιρεία του Προαστιακού. 
  Τα παράπονα πολλά καθώς τα τρένα δεν έφταναν να χωρέσουν όλο τον κόσμο. Σιγά σιγά τα δρομολόγια ομαλοποιήθηκαν και οι συρμοί μεγάλωσαν.

  Τα έργα στο τμήμα Πειραιάς - Αθήνα - Σ.Κ.Α. συνεχίζονται και το ίδιο και η ηλεκτροκίνηση. 
  - Στις 4 Ιουνίου 2007 ο Προαστιακός έφτασε στον Πειραιά συνδέοντας και πάλι τα 2 μεγάλα αστικά κέντρα της Αττικής. 
  - Στις 9 Ιουλίου 2007 ο Προαστιακός επεκτάθηκε μέχρι το Κιάτο.
  Η ανατροπή στα δρομολόγια της Αθήνας έγινε το 2009 όταν αποφασίστηκε το ηλεκτροκινούμενο δίκτυο (Αεροδρόμιο - Άνω Λιόσια) να γίνει ξεχωριστό δρομολόγιο με συχνότητα ανά 15 λεπτά.

  Η τροποποίηση αυτή αναζωογόνησε τη γραμμή και τα τρένα μέχρι και σήμερα εμφανίζουν αυξημένη κίνηση. 
  - Στις 8 Αυγούστου 2010 ο Προαστιακός πρόσθεσε άλλους 2 σταθμούς στο δίκτυο του: Μεταμόρφωση και Άγιοι Ανάργυροι

  20 Μαΐου 2013

  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) ΕΤΟΥΣ 2013


  Από το ΤΑΥΤΕΚΩ ανακοινώθηκε το κατασκηνωτικό πρόγραμμα για το έτος 2013 για τους ασφαλισμένους του ΤΑΠ/ΟΤΕ.

  Επίσης αναρτούμε τα έντυπα που απαιτούνται για τους ενδιαφερόμενους:


  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

  ΘΕΜΑ: Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων του ΤΑΠ ΟΤΕ  για συμμετοχή των παιδιών τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα  2013.

  Σας ενημερώνουμε ότι για το τρέχον έτος, στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για το ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠ ΟΤΕ  θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

  1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  1α. Παιδιά ασφαλισμένων Τ.Α.Π.- Ο.Τ.Ε. δύνανται να φιλοξενηθούν ως κατασκηνωτές ΜΟΝΟ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ.
             
  1β. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κατασκηνωτές ηλικίας 5-14 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-1999 μέχρι και 31-12-8 (ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ΥΑ 1277/8.3.89. Για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες θα γίνονται δεκτά από ηλικία 6-16 ετών.

  1γ. Παιδιά ασφαλισμένων συμβασιούχων ορισμένου χρόνου μετά την συμπλήρωση του 6μήνου από την ημερομηνία ασφάλισής τους στον κλάδο ασθένειας φιλοξενούνται στις κατασκηνώσεις με συμμετοχή στη δαπάνη του ημερήσιου τροφείου κατά ποσοστό 50%.

  2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

  2α. Ο ενδιαφερόμενος ασφαλισμένος γονέας μεριμνά ο ίδιος ώστε να εξασφαλίσει κράτηση θέσης στην κατασκήνωση της επιλογής του (συνημμένος πίνακας)

  2β. Στο διαδίκτυο www.tayteko.gr βρίσκει αναρτημένα: 

  1.  Αίτηση συμμετοχής
  2. Κάρτα Κατασκηνωτή, προς συμπλήρωση (με πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού)
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Προσέλευσης
  4. Υπεύθυνη Δήλωση Αποχώρησης 
  5. Πίνακας Συμβεβλημένων Κατασκηνώσεων 2013

  2γ. Υποβολή της αίτησης  συμμετοχής  του παιδιού γίνεται μέσω e-mail (kataskinosis-tapote@tayteko.gr) ή μέσω fax (210 - 8874449) ή στα γραφεία του ΤΑΥΤΕΚΩ (Πατησίων 54, 5ος όροφος – ωράριο υποβολής 08:30 - 13:30)


  2δ. Οι αιτήσεις συγκεντρώνονται στο αρμόδιο τμήμα Ασφάλισης, Μητρώου και Παροχών σε χρήμα, όπου γίνεται έλεγχος κατασκηνωτικού δικαιώματος (δικαίωμα παροχής – ηλικία)

  2.ε. Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

  Α’ κατασκηνωτική περίοδος: από 20/05/2013 έως 31/05/2013
  Β’ κατασκηνωτική περίοδος: από 27/05/2013 έως 07/06/2013
  Γ’ κατασκηνωτική περίοδος: από 03/06/2013 έως 14/06/2013

  3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΓΟΝΕΑ

  3.α.  Ο Γονέας ή το άτομο κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κατά την παράδοση του παιδιού κατασκηνωτή στους υπεύθυνους της κατασκήνωσης παραδίδει την κάρτα του κατασκηνωτή (με πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού) και αφού έχει συμπληρώσει πλήρως και υπογράψει το κάτω μέρος αυτής ΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ  (ιδιοχείρως).

  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι στις περιπτώσεις που θα αποδεικνύεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία είναι ψευδή ή ανακριβή το ΤΑΜΕΙΟ ΟΥΔΕΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

  3.β.  Κατά την αποχώρηση του παιδιού από την κατασκήνωση θα συμπληρώνεται από τον γονέα ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο η υπεύθυνη Δήλωση αποχώρησης από την κατασκήνωση και θα παραδίδεται στην κατασκήνωση προκειμένου να υποβληθεί στο Ταμείο μαζί με τα προβλεπόμενα παραστατικά για την εκκαθάριση της δαπάνης.

  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι σε περίπτωση ψευδών ή ανακριβών στοιχείων της Δήλωσης το Ταμείο ουδεμία υποχρέωση έχει και η δαπάνη καταβολής του τροφείου βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον κηδεμόνα.

  ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΘΕ ΠΙΘΑΝΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ Ο ΓΟΝΕΑΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ.

  3.γ. Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του παιδιού, που δεν μπορεί να δικαιολογείται πέραν των (2) διανυκτερεύσεων και εφόσον υπάρχουν λόγοι σοβαροί (ασθένεια – εξετάσεις – σοβαροί οικογενειακοί λόγοι) ο παραλαβών γονέας ή κηδεμόνας υποχρεούται να υπογράφει το ειδικό έντυπο αδείας εξόδου το οποίο θα πρέπει να είναι θεωρημένο και αριθμημένο από την Δ/νση Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α) ή από την υπηρεσία που έχει υποδείξει αυτή και στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής και κατά την επιστροφή η ημερομηνία επιστροφής.


  Η Προϊσταμένη
  Αυτοτελούς Τμήματος  Ασφάλισης, 
  Μητρώου & Παροχών σε Χρήμα
  ΠΗΝΕΛΟΠΗ Δ. ΓΙΑΣΣΙΑ  18 Μαΐου 2013

  ΠΑΤΡΑ: 8.000 ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟ - ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ  Πάτρα: 8.000 επιβάτες παίρνουν κάθε ημέρα τον προαστιακό και δίνουν κέρδη

  Η ΕΡΓΟΣΕ ετοιμάζει επέκταση του σιδηροδρόμου στην Αχαΐα


  Δικαιώνεται από το επιβατικό κοινό των Πατρών η επιλογή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να αξιοποιήσει την παλιά Τρικουπική γραμμή της πόλης ως αστικό σιδηρόδρομο, αφού πλέον κάθε μέρα τα Railbus της εταιρείας μεταφέρουν περίπου 8.000 επιβάτες. 

  Σημειωτέον ότι πρόκειται για γραμμή που δόθηκε στην κυκλοφορία στις 10 Σεπτεμβρίου 1887.

  Μάλιστα, πάνω σε αυτή την επιτυχία η ΕΡΓΟΣΕ, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, αναλαμβάνει τον συντονισμό των δράσεων για μία σειρά από παρεμβάσεις και μικρά έργα κατά μήκος της γραμμής, που θα επιτρέψουν την επέκταση των δρομολογίων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε ολόκληρο το πατραϊκό μέτωπο.

  Η πορεία του «προαστιακού» της Πάτρας αποτελεί, σύμφωνα με στελέχη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, μία ανέλπιστη επιτυχία, και μάλιστα προκαλεί και μία παραδοξότητα σε σχέση με τις καταβληθείσες επενδύσεις. 

  Όπως αναφέρουν, στον προαστιακό σιδηρόδρομο της Αττικής, για τη δημιουργία του οποίου δαπανήθηκαν εκατοντάδες εκατ. ευρώ, μετακινούνται καθημερινά περίπου 30.000 επιβάτες, αναφέρει tovima.gr

  Αντίθετα, στην Πάτρα, όπου δεν έχουν δοθεί παρά ελάχιστα χρήματα, διότι χρησιμοποιείται η υφιστάμενη γραμμή των άλλοτε Σιδηροδρόμων Πειραιώς - Αθηνών - Πελοποννήσου (ΣΠΑΠ), μετακινούνται οκτώ χιλιάδες επιβάτες την ημέρα. 

  Όπως αναφέρουν πηγές της εταιρείας, αθροιστικά τα τριπλά Railbus του σιδηροδρόμου της Πάτρας έφεραν 2,5 εκατ. επιβάτες κατ' έτος και ένα κερδοφόρο δρομολόγιο.

  Στο μεταξύ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ κ. Κώστας Σπηλιόπουλοςέχει αναλάβει τον συντονισμό των δράσεων για την επέκταση της λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής σε συνεργασία με τις αυτοδιοικητικές αρχές. Στόχος είναι να καταστεί η γραμμή πλήρως λειτουργική από την Κάτω Αχαϊά ως τον Ψαθόπυργο, να δημιουργηθούν στάσεις και να γίνουν σημειακές παρεμβάσεις σε ράμπες, γέφυρες και ισόπεδες διαβάσεις.

  Τα χρήματα που απαιτούνται υπολογίζονται μεταξύ 3 και 4 εκατ. ευρώ και γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν στα περιφερειακά προγράμματα. Όπως αναφέρουν στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ, πρόκειται για έργο που το θέλουν όλοι και, εάν ξεκινήσει, η γραμμή θα μπορέσει να λειτουργήσει πλήρως σε έναν χρόνο.


  Δρομολόγια από το 1887

  Η μετρική γραμμή της Πάτρας δημιουργήθηκε κατ' εφαρμογήν της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Γενικής Πιστωτικής Τραπέζης της Ελλάδος, με την οποία ξεκίνησε η κατασκευή του σιδηροδρομικού δικτύου της Πελοποννήσου.

  Η σύμβαση έγινε με τον Ν.1046/1882, που προέβλεπε την κατασκευή, σύσταση και χρήση σιδηροδρόμου «από Πειραιώς δια Μεγάρων, Νέας Κορίνθου και Αιγίου εις Πάτρας, από Κορίνθου δι' Άργους εις Ναύπλιον και από Άργους εις Μύλους (Ναυπλίου)» και υπό την αίρεση της παραχώρησης των γραμμών από Πάτρα προς Πύργο και «από Μεσολογγίου εις Αγρίνιον ή από Μεσολογγίου εις Άρταν μετά διακλαδώσεως αποληγούσης εις Αγρίνιον».

  Την 1η Δεκεμβρίου 1882 η τράπεζα ίδρυσε την «εταιρείαν του Σιδηροδρόμου Πειραιώς - Αθηνών - Πελοποννήσου» και ξεκίνησε τις εργασίες. 

  Τον Ιούνιο του 1884 παραδόθηκε η γραμμή από Πειραιά έως Μέγαρα, το 1885 έως Κιάτο, το 1886 έως το Καμάρι και τον άλλο κλάδο της γραμμής, Άργος - Ναύπλιο - Μύλους, το 1887 είχε πια περάσει στην Πάτρα και έφτασε στην Αχαϊά, το 1889 διέσχισε την Αμαλιάδα και το 1890 κατέληξε στον Πύργο.

  Τα ιδιωτικά κεφάλαια για τη χρηματοδότηση του έργου ανήλθαν σε 37,8 εκατ. δρχ. της εποχής, η δε δημόσια συμμετοχή έφτασε τα 12 εκατ. δρχ. 

  Ήταν δηλαδή ένα έργο σαν τους αυτοκινητοδρόμους που κατασκευάζονται σήμερα με συμβάσεις παραχώρησης. 

  Τα επιβατικά εισιτήρια των ΣΠΑΠ κατ' άτομο και χιλιόμετρο είχαν οριστεί σε 0,12 δρχ. για την α' θέση, 0,10 δρχ. για τη β' θέση και 0,06 δρχ. για τη γ' θέση.

  Τα επόμενα χρόνια οι ΣΠΑΠ απορρόφησαν άλλες μικρότερες εταιρείες παραχωρήσεων, ενώ απέσπασαν από τους Σιδηροδρόμους Αττικής τη σιδηροδρομική γραμμή που συνέδεε το Ηράκλειο της Αττικής με το Λαύριο.

  Έως τον Μεσοπόλεμο η εταιρεία ήταν ισχυρότατη, είχε μεγάλη ρευστότητα και κύρος, ενώ σχεδίαζε φιλόδοξες επεκτάσεις και διακλαδώσεις τόσο εντός της Πελοποννήσου όσο και προς την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, μέσα από τον Δυτικό άξονα. 

  Ωστόσο η παγκόσμια κρίση, τα τραγικά δημοσιονομικά προβλήματα του ελληνικού κράτους, αλλά και η ανάδυση του αυτοκινήτου κατέστησαν τους ΣΠΑΠ ζημιογόνους, με αποτέλεσμα η εταιρεία να καταρρεύσει και να κρατικοποιηθεί.

  Μεταπολεμικά, οι ΣΠΑΠ απορροφήθηκαν από τους Σιδηροδρόμους του Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ), τον «πρόγονο» δηλαδή του σημερινού ΟΣΕ. 

  Σήμερα, τακτικά δρομολόγια εκτελούνται μόνο στην Πάτρα, ενώ στο υπόλοιπο δίκτυο γίνονται τουριστικά δρομολόγια.


  ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ "ΛΑΡΙΣΑΪΚΟ"  Εκδόθηκαν τα τελικά αποτελέσματα από τις εκλογές που έγιναν για το Σύνδεσμο Σιδηροδρομικών "ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ", όπως φαίνονται παρακάτω αναλυτικά σύμφωνα με τις ψήφους που πήρε κάθε παράταξη, το ποσοστό που αναλογεί, καθώς και για τις έδρες που έλαβε η καθεμία για το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και την εκπροσώπηση στην Ομοσπονδία (ΠΟΣ)  17 Μαΐου 2013

  11o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & LOGISTICS Ν.Α. ΕΥΡΩΠΗΣ
  Η ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών, με βάση τη στρατηγική θέση της περιοχής μας και η συνεργασία της χώρας μας με χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης τέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών του 11ου Συνεδρίου Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τις επιχειρήσεις Διεθνούς Διαμεταφοράς και Logistics που πραγματοποιείται στη χώρα μας.  Οι εκπρόσωποι φορέων της Ελλάδας, Βουλγαρίας, Τουρκίας, Κύπρου, ΠΓΔΜ, Ρουμανίας και Μολδαβίας στο πλαίσιο του συνεδρίου υπέγραψαν κοινή διακήρυξη και ζητούν από τις κυβερνήσεις των χωρών τους:

  • άμεση εναρμόνιση της νομοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά με μεταφορές εμπορευμάτων και logistics σε όλους τους νομούς της περιφέρειας
  • απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών κατά τη διέλευση των συνόρων στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και
  • ολοκλήρωση των περιφερειακών έργων υποδομής και προώθηση νέων.

  Με κέρδη ύψους 7,5 εκατ. ευρώ η ΤΡΑΙΝΟΣΕ το 2013 

  Στην ομιλία του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Θαν. Ζηλιασκόπουλος προέβλεψε ότι η υπό αποκρατικοποίηση ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα κλείσει το 2013 με 7,5 εκατ. ευρώ κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) και πρόσθεσε πως βασικός στόχος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι να διεκδικήσει μέρος της μεταφοράς εμπορευμάτων από την Νότια και Ανατολική προς την Κεντρική Ευρώπη, με το μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς να υπολογίζεται σε περίπου 3 εκατομμύρια TEUs.

  «Θέλουμε να γίνουμε ο κυρίαρχος provider τρένων στην Νοτιανατολική Ευρώπη» είπε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ωστόσο πως για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ να έχει τις απαραίτητες προδιαγραφές που απαιτούνται. 

  Σχετικά με την υπηρεσία εμπορικού τρένου (intermodal) που ξεκινά αρχές Ιουνίου μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, κ. Ζηλιασκόπουλος ανακοίνωσε πως στόχος είναι να επεκταθεί η υπηρεσία σε Πύθιο, Ορμένιο, Σόφια, Βουκουρέστι, Σκόπια και Βελιγράδι

  Ο κ. Ζηλιασκόπουλος παρατήρησε ότι από την εποχή του Μάρκο Πόλο και του Μεγαλέξανδρου οι αγορές αναζητούν ταχύτερες διαδρομές για τα προϊόντα τους και πρόσθεσε ότι η πρόταση των ΤΡΑΙΝΟΣΕ - COSCO επιταχύνει τη μεταφορά των εμπορευμάτων κατά 10 ημέρες σε σχέση με ό,τι ισχύει σήμερα! 

  Ωστόσο, υπογράμμισε ότι για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει η εταιρεία να «πιάσει» τα υψηλά στάνταρτ που θέτουν οι πολυεθνικές επιχειρήσεις. 
  «Αν πάει καλά, θα ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες» είπε.

  Ο πανεπιστημιακός από τον Εβρο έκανε και μια ανασκόπηση της πρόσφατης πορείας της εταιρείας, η οποία, όπως τόνισε, «λειτουργεί πάνω από έναν αιώνα και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη»

  Για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες επετεύχθη εξάλειψη των ελλειμμάτων και οριακή κερδοφορία, ενώ εξήρε τη στάση των σιδηροδρομικών, οι οποίοι όπως είπε «έβαλαν πλάτη και στήριξαν την προσπάθεια»

  Ετσι, το 2013 εκτιμάται ότι η εταιρεία θα κλείσει με κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 7,5 εκατ. ευρώ.

  Κοντέινερ «πόρτα - πόρτα»

  Επίσης, ανακοίνωσε τη διάθεση μιας καθημερινής εμπορευματικής υπηρεσίας μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης, η οποία θα μεταφέρει εμπορεύματα είτε πόρτα - πόρτα είτε απευθείας στον τερματικό σταθμό σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. 

  Η υπηρεσία θα δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να στέλνουν ένα κοντέινερ με 250 ευρώ ή να το παραδίδουν πόρτα - πόρτα με 350 ευρώ, τιμές ιδιαίτερα χαμηλές σε σχέση με ό,τι ισχύει στην αγορά. 

  Στόχος είναι αυτή η υπηρεσία να επεκταθεί και στις όμορες χώρες με τρένα προς Σόφια, Βουκουρέστι, Σκόπια και Βελιγράδι και να αποτελέσει τη βάση για την επέκταση των δραστηριοτήτων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.  Cosco -Λιμάνι Πειραιά 

  Από την πλευρά του, ο εμπορικός διευθυντής της PCT - θυγατρική της Cosco - που δραστηριοποιείται στο λιμάνι του Πειραιά, Τάσος Βαμβακίσης ανέφερε ότι το λιμάνι του Πειραιά προσφέρει πλέον πολλαπλές επιλογές στις πολυεθνικές εταιρείες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα για την επέκταση της δραστηριότητάς τους στην ευρύτερη περιοχή. 
  Και πρόσθεσε πως το λιμάνι του Πειραιά προσφέρει στις εταιρείες την δυνατότητα να πετύχουν καλύτερες συνέργειες έχοντας φέρει πιο «κοντά» τις περιοχές της Κεντρικής Ευρώπης, της Βόρειας Αφρικής και της Μαύρης Θάλασσας. 
  Εξέφρασε ακόμη την ελπίδα σύντομα να μπορέσει να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος μέσα στο λιμάνι, ενώ σημείωσε ότι, δεσμεύεται και δεν μπορεί να αναφέρει τα ονόματα των εταιρειών με τις οποίες η Cosco βρίσκεται σε συζητήσεις προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας.
  Κλείνοντας την τοποθέτησή του σημείωσε πως τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται στη χώρα μας φέρνουν πολλές ευκαιρίες για τις εταιρείες του κλάδου logistics.

  Τέλος, ο Διευθυντής Εμπορευματικής Ανάπτυξης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Αλ. Σιώρης εξέφρασε την εκτίμηση πως η πιλοτική λειτουργία των τελωνείων του Αεροδρομίου Αθηνών και του Πειραιά έως τις 9 το βράδυ, θα διευκολύνει τις εξαγωγές.


  ΠΗΓΗ: http://www.express.gr 


  ΠΕΣΟΣΕ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ


  Από την ΠΕΣΟΣΕ λάβαμε το ακόλουθο μήνυμα/αγγελία για την έναρξη λειτουργίας του blog της (http://pesose.blogspot.gr/) όπου δημιουργείται μια ηλεκτρονική μορφή εφημερίδας - βιβλιοθήκης και τους ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ

  "Συνάδελφοι, η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΤΑΘΜΑΡΧΩΝ δημιούργησε μια νέα ηλεκτρονική εφημερίδα-εγκυκλοπαίδεια.

  Στόχος μας είναι να δημιουργεί  μια κινητή βιβλιοθήκη άντλησης πληροφοριών.

  Ευελπιστούμε ότι  με την βοήθεια όλων θα ενημερώνεται και θα αναβαθμίζεται μέχρις ότου (αυτό είναι και το όραμα μας ) αποτελέσει ένα πλήρη εργαλείο πληροφοριών για κάθε θέμα που άπτεται της ειδικότητας του Σταθμάρχη αλλά και του σιδηροδρομικού επαγγέλματος γενικότερα.

  Με πολύ κόπο, προσωπικό και συλλογικό, αποκαλύπτουμε και αξιοποιούμε θέματα που ήταν κεκρυμένα και αναξιοποίητα. ΠΕΣΟΣΕ" 


  ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ "ΛΑΡΙΣΑΪΚΟ"


  Έγιναν γνωστά τα πρώτα αποτελέσματα και αναρτήθηκαν στο blog της Ομοσπονδίας από τις εκλογές που διεξήχθησαν για το Σύνδεσμο Σιδηροδρομικών "ΛΑΡΙΣΑΪΚΟΣ" και αφορούν τους ψήφους που έλαβαν για τα τοπικά παραρτήματα (Αθήνας, Λαμίας, Λάρισας και Κατερίνης).

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑ ΠΑΡΑΤΑΞΗ


  16 Μαΐου 2013

  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΙΣΑΪΚΟ
  Συνεχίζονται και σήμερα οι εκλογές στον Σύνδεσμο Σιδηροδρομικών "Λαρισαϊκός" οι οποίες ολοκληρώνονται αύριο Παρασκευή 17/05/2013.

  Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων θα έχουν ολοκληρωθεί οι αρχαιρεσίες στα πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων και θα ακολουθήσει το Συνέδριο της Ομοσπονδίας τον ΟΚΤΩΒΡΙΟ


  ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ; ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΝΗΛΙΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;


  ΑΚΤΙΒΙΣΜΟΣ; 
  ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠΝΗΛΙΑΣ, ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ;
  Μια συνεισφορά στη συζήτηση που γίνεται (;)

  της Γεωργίας Κανελλοπούλου   Σελίδα 1η

  15 Μαΐου 2013

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Σ.Σ.Β.Ε.

  Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στον Σύνδεσμο Σιδηροδρομικών Βόρειας Ελλάδας (Σ.Σ.Β.Ε.) αργά το απόγευμα. 
  Από την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα.


  Α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο οι ψήφοι, τα ποσοστά και οι έδρες ανά παράταξη είναι τα ακόλουθα:

  1. ΔΑΚΕ: Ψήφοι 253 - ποσοστό 45,35 % - 10 έδρες
  2. ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ: Ψήφοι 192 - ποσοστό 34,40 % - 7 έδρες
  3. ΔΕΣΚ: Ψήφοι 62 - ποσοστό 11,11 % - 2 έδρες
  4. ΔΙΚΤΥΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ: Ψήφοι 51 - ποσοστό 9,14 % - 2 έδρες


  Β. Για την εκπροσώπηση των παρατάξεων στην Ομοσπονδία (ΠΟΣ) τα αποτελέσματα έχουν ως ακολούθως:

  1. ΔΑΚΕ: Ψήφοι 263 - ποσοστό 47,05 % - 6 έδρες
  2. ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ: Ψήφοι 189 - ποσοστό 33,80 % - 4 έδρες
  3. ΔΕΣΚ: Ψήφοι 63 - ποσοστό 11,30 % - 2 έδρες
  4. ΔΙΚΤΥΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ: Ψήφοι 44 - ποσοστό 7,85 % - 1 έδρα