29 Ιουλίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΣΤΙΣ 30/07/2014
Ο συνάδελφος Βασίλης Ζαβογιάννης (εκπρόσωπος εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ) μας ενημέρωσε για τα θέματα που θα εξετάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στη συνεδρίαση της 30/07/2014

ΘΕΜΑΤΑ:

01. Έγκριση διαδικασίας για την προμήθεια καυσίμων κίνησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1) και 4 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Φ32/οικ. 20894/1602, ΦΕΚ 621/25.4.2007) και του άρθρου 3 του ν. 2286/1995. 

02. Έγκριση διενέργειας ανοικτού συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών εκμετάλλευσης των εστιατορίων – κυλικείων των αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Υ.Α. Φ32/ΟΙΚ.20893/1601, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007).

03. Κατακύρωση του ανοικτού συνοπτικού Διαγωνισμού Δ-1407/14 «Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής  υπηρεσιών φύλαξης των Αυτοκινητοστασίων Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών επιτήρησης και φύλαξης του Τροχαίου Υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στους σταθμούς του Προαστιακού Δικτύου, Αεροδρόμιο και Κορωπί» στην εταιρεία «ΟCEANIC SECURITY S.A.».

04. Πρόταση εξωδικαστικής συμβιβαστικής λύσης σχετικά με την από 10.04.2006 και με αριθμ. καταθ. δικ. 4204/2006 αγωγή της Φωτεινής Τούντα κατά της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.

05. Πρόταση εξωδικαστικής συμβιβαστικής λύσης σχετικά με την από 25.01.2013 και με αριθμ. καταθ. δικ. 1998/2013 αγωγή της Μαγδαληνής Μήσιου κατά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

06. Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο για την είσπραξη ποσού από κατάθεση Γραμματίων Συστάσεως Παρακαταθήκης υπέρ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ή υπέρ τρίτων.

07. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της από 06-05-2010 Συμβάσεως Εργασίας ορισμένου χρόνου της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έως την 31.01.2015 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

08. Έγκριση διευκρίνισης/αποσαφήνισης της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, σε εκτέλεση και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 4 του Κεφαλαίου VIIΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ της από 13.05.2014 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Προσωπικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

09. Έκδοση υπηρεσιακών ταυτοτήτων σε προσωπικό που μετατάχθηκε υποχρεωτικά βάσει του ν. 3891/2010 και συνταξιοδοτήθηκε.

10. Οικονομική ενίσχυση εργαζομένων.

11. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΠΙΒΑΤΑΜΑΞΩΝ ΤΩΝ IC ΣΤΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ

Μετά την αξιολόγηση των στοιχείων (πληρότητες κλπ) που έχει στη διάθεση της η ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την επεξεργασία αυτών, που έγινε από τις συναρμόδιες Υπηρεσίες της, βγήκε το συμπέρασμα ότι είναι δυνατή η μείωση του αριθμού των επιβαταμαξών στα IC του άξονα Αθηνών - Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα της 6ης, αποκλειστικά για τα δρομολόγια που εκτελούνται τις καθημερινές (από Δευτέρα έως και Πέμπτη).

Έτσι προκειμένου να μειωθούν τα κόστη (συντήρησης, τελών υποδομής, καυσίμων κ.α.) αλλά και να βελτιωθούν οι χρόνοι απόκρισης των δρομολογίων, προτείνεται η κατάργηση από τη Δευτέρα 04/08/2014 και μέχρι νεωτέρας της 6ης επιβατάμαξας Bmpz (80 θέσεων) στα εξής δρομολόγια IC: 

Α. ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
50, 52, 54, 56 & 60 

Β. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ
53, 55, 57, 59 & 61 

Δίνεται η ευχέρεια στο Κέντρο Παρακολούθησης Κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αυξημένης επιβατικής κίνησης να εγκρίνει - κατά περίπτωση - την ενίσχυση εκάστοτε δρομολογίου με την προσθήκη της 6ης επιβατάμαξας

28 Ιουλίου 2014

ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΣ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος 6 και εκπροσωπείται νόμιμα

Π Ρ Ο Σ:
1. Τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.
2. Την «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.)  Α.Ε.» .
3.Την  «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3, και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου)

Είναι γνωστό σε όλους ότι η έλλειψη του αναγκαίου προσωπικού για τη λειτουργία των επιχειρήσεων δημιουργεί  σοβαρές ελλείψεις, προβλήματα και δυσλειτουργίες.  

Το Συνδικαλιστικό κίνημα έχει επανειλημμένα  και με κάθε ευκαιρία θέσει τόσο στις Διοικήσεις όσο και κυρίως στην Κυβέρνηση το θέμα της πρόσληψης προσωπικού.  

Ανεξάρτητα όμως απ’ αυτό, όλο  το προσωπικό με αυτοθυσία καθημερινά καταβάλει  πολύ μεγάλες προσπάθειες προκειμένου να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος ικανοποιητικά και με ασφάλεια. 

Ωστόσο από την πλευρά των Διοικήσεων η στάση αυτή του προσωπικού έχει παρεξηγηθεί και αντί να εκτιμηθεί και να επιβραβευθεί δυστυχώς εκλαμβάνεται ως ευκαιρία  ανοχής σε αντικανονικές ενέργειες.

Στη λογική αυτή η κατάσταση έχει οδηγηθεί στο σημείο σχεδόν τα πάντα που έχουν σχέση με την οργάνωση και παροχή εργασίας του προσωπικού να "ρυθμίζονται" από τις Υπηρεσίες των Εταιρειών του Ομίλου με  προφορικές εντολές, οι περισσότερες από τις οποίες χαρακτηρίζονται από αυθαιρεσία, καθώς  δεν εδράζονται στον Κανονισμό Εργασίας. 
Αυτός κατά την άποψή μας είναι και ο λόγος που με πρόσχημα κάθε φορά κάποια επείγουσα κατάσταση, έχει στην πράξη καταργηθεί η  γραπτή διατύπωση των  εντολών. 

Αυτή η διοικητική ανωμαλία δεν μπορεί να συνεχιστεί. 

Δεν είναι δυνατόν να ανατίθενται αλλότρια καθήκοντα, να γίνονται αλλαγές έδρας προσωπικού, υπερβάσεις ορίων εργασίας, κυκλοφορία, μισθολογικές παρεμβάσεις και πολλά ακόμη με προφορικές εντολές. 

Ο σκοπός είναι προφανής. 
Αν κάτι δεν πάει καλά η ευθύνη να μεταφερθεί στους εργαζόμενους.

Εν όψει των ανωτέρω σας καλούμε να σταματήσετε αυτόν τον διοικητικό παραλογισμό, ο οποίος δεν αποβαίνει μόνο σε βάρος των εργαζομένων αλλά κυρίως σε βάρος της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία των εταιρειών και του σιδηροδρόμου. 

Ο καθένας οφείλει να αναλαμβάνει τις ευθύνες που του αναλογούν. 

Από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο μέχρι τον απλό εργαζόμενο.

Σε αντίθετη  περίπτωση  σας δηλώνουμε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να διασφαλίσει τους εργαζόμενους από διοικητικές αυθαιρεσίες, που καλύπτονται πίσω από τον μανδύα της προφορικής εντολής.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Ο.Σ.Ε., την Ε.Ε.Σ.ΣΤ.Υ.  Α.Ε., την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και  τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.


Αθήνα  28 Ιουλίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ

23 Ιουλίου 2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΛΟΓΩ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Λόγω της θερινής περιόδου τροποποιείται το πλέγμα των τοπικών αμαξοστοιχιών στο τμήμα γραμμής, μεταξύ Πειραιά - Αθήνας - Οινόης - Χαλκίδας από την Δευτέρα 28/07/2014 και μέχρι και την Κυριακή 31/08/2014, .

Συγκεκριμένα αναστέλλεται η κυκλοφορία των παρακάτω αμαξοστοιχιών τις καθημερινές (από Δευτέρα έως Παρασκευή)

Α. ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΟΙΝΟΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ

1536/13536, 1540/13540, 1544/13544, 3542, 1556/13556 & 2530/14530

Β. ΧΑΛΚΙΔΑ - ΟΙΝΟΗ - ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ

13543/1543, 13547/1547, 13551/1551, 3541, 14553/2533 & 14537/2537


Κατόπιν των ανωτέρω το ίδιο χρονικό διάστημα καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή) θα κυκλοφορούν οι αμαξοστοιχίες:

Α. ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ - ΟΙΝΟΗ - ΧΑΛΚΙΔΑ

3530/13530, 1532/13532, 1534/13534, 1538/13538, 1542/13542, 1546/13546, 1548/13548, 1550/13550, 1552/13552, 1554/13554, 1558/13558, 2532/14532 & 2536/14536.

Β. ΧΑΛΚΙΔΑ - ΟΙΝΟΗ - ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ

3531, 13533/1533, 13535/1535, 13539/1539, 13541/1541, 13545/1545, 13549/1549, 13553/1553, 13555/1555, 13557/1557, 13559/1559, 14531/2531, 14535/2535, 14539/2539 & 14543.

Επίσης το ίδιο χρονικό διάστημα για την εξυπηρέτηση των επιβατών του Προαστιακού προς Κιάτο, θα κυκλοφορήσουν και οι τοπικές αμαξοστοιχίες Αθήνας - Άνω Λιοσίων - Αθήνας: 4310-4311 & 4312-4313.


Επισημαίνεται ότι το πλέγμα των τοπικών αμαξοστοιχιών Χαλκίδας για το ίδιο χρονικό διάστημα για τα Σάββατα, Κυριακές & Αργίες θα εξακολουθήσει να είναι το ίδιο που ισχύει σήμερα


22 Ιουλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ) λάβαμε το ακόλουθο mail μαζί με το σχέδιο της ανακοίνωσης που θα μοιραστεί στο επιβατικό κοινό σε λίγες ημέρες.


"ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ, ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΜΟΙΡΑΣΤΕΙ ΣΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ"


ΙΟΥΛΙΟΣ 2014

Αγαπητέ επιβάτη, 

Αφού διαβάζεις αυτή την επιστολή σημαίνει ότι έχεις επιλέξει για τη μετακίνησή σου το τρένο.
Οι εργαζόμενοι από την πλευρά μας θέλουμε να σ’ ευχαριστήσουμε γι αυτή την επιλογή σου γιατί χωρίς τη δική σου στήριξη δεν γίνεται να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος. 
Κι εμείς από την πλευρά μας έχουμε συμφέρον να λειτουργεί ο σιδηρόδρομος από τον οποίο εμείς ζούμε τις οικογένειές μας. 
Με αυτή την έννοια είμαστε στην ίδια πλευρά. 
Γνωρίζουμε ότι δεν είσαι ευχαριστημένος από τις υπηρεσίες που σου προσφέρονται. Οι λόγοι είναι πολλοί. 
Σε χρειαζόμαστε όμως ως σύμμαχο στην προσπάθεια που κάνουμε για ένα σιδηρόδρομο αξιόπιστο, ασφαλή στην υπηρεσία των πολιτών. 

Αγαπητέ επιβάτη, 

Ο σιδηρόδρομος που συνέβαλλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη της πατρίδας μας τις προηγούμενες δεκαετίες οδηγείται στην απαξίωση και στη διάλυση. 
Αυτό που είναι ορατό και σε σένα είναι: οι ματαιώσεις των δρομολογίων, οι καθυστερήσεις, οι ελλείψεις καθαριότητας και ποιότητας στη μετακίνησή σου. 
Πρέπει να γνωρίζεις ότι πίσω από αυτά κρύβονται η έλλειψη προσωπικού, οι ελλείψεις των ανταλλακτικών αλλά κυρίως η βούληση των κυβερνήσεων που κινείται στη λογική της πώλησης που θα επιφέρει την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων και όχι της εύρυθμης λειτουργίας για ν’ ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επιβατών. 
Τα τελευταία χρόνια στο όνομα δήθεν της εξυγίανσης ψηφίστηκαν νόμοι που οδήγησαν στη σημερινή τραγική κατάσταση. 
Παρ’ ότι σαν εργαζόμενοι προειδοποιήσαμε και αγωνιστήκαμε για να μη φτάσουμε σ’ αυτή την κατάσταση με όσες δυνάμεις διαθέταμε, εν τούτοις οι κυβερνητικές επιλογές που υλοποιούνται από τις διοικήσεις των σιδηροδρομικών εταιρειών συντελούν ένα διαρκές έγκλημα σε βάρος του σιδηρόδρομου. 

Αγαπητέ επιβάτη, 

Αν συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη κατάσταση όταν διαβάζεις αυτή την επιστολή ίσως να βρίσκεσαι στο τελευταίο δρομολόγιο που θα μπορεί να πραγματοποιεί ο σιδηρόδρομος. 
Θα κάνουμε τα πάντα για να μη συμβεί αυτό. 
Όπως και συ, θέλουμε τον σιδηρόδρομο να λειτουργεί στην πατρίδα μας. 
Με τη δική σου βοήθεια πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε. 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Αθήνα,  22 / 7 /2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 21/7/2014 στα γραφεία της Π.Ο.Σ. πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εκπροσώπων των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, κατά την οποία συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα :

α. Η απαράδεκτη συνέχιση της επιστράτευσης, για 20 μήνες, των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ (ΜΕΤΡΟ – ΗΣΑΠ – ΤΡΑΜ)
β. Οι ιδιωτικοποιήσεις
γ. Η απειλή νέων απολύσεων εργαζομένων στις μεταφορές (παρά τις τεράστιες ελλείψεις, όπως επισημαίνουν οι Διοικήσεις των Εταιρειών και την ύπαρξη απολυμένων και αναγκαστικά μεταταγμένων)
δ. Η πρόθεση της Κυβέρνησης να παρέμβει στο ενιαίο μισθολόγιο για περαιτέρω μειώσεις στους μισθούς.
ε. Η προαναγγελθείσα αλλαγή του ν.1264 που αποσκοπεί στην κατάργηση ουσιαστικά των συνδικάτων.

Απέναντι στη στάση της Κυβέρνησης οφείλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αντιμετωπίσουμε την επίθεση που δεχόμαστε. Μαζί με όλο τον Ελληνικό Λαό που υποφέρει από την πολιτική που εφαρμόζει η Κυβέρνηση, αγωνιζόμαστε για δημόσιες συγκοινωνίες και δημόσια αγαθά στην υπηρεσία του λαού. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Σ Α Μ Ε:

1. Να εκδοθεί ανακοίνωση – αφίσα που θα απευθύνεται προς το επιβατικό κοινό
2. Να καθορίσουμε τη στάση μας, με βάση τις υπάρχουσες εξελίξεις, στην επόμενη σύσκεψη
3. Τα Σωματεία να προχωρήσουν άμεσα σε Γενικές Συνελεύσεις
4. Να είμαστε προετοιμασμένοι για αγωνιστικές κινητοποιήσεις

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Σ.21 Ιουλίου 2014

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ

Όπως μας ενημέρωσε η ΔΑΔ το σύστημα της πληροφορικής για την εισαγωγή στοιχείων για την έκδοση των νέων υπηρεσιακών ταυτοτήτων, θα παραμείνει ανοικτό από τις 22/07/2014 μέχρι και την ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2014.

Μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία το σύστημα δεν θα δέχεται καμία πλέον εισαγωγή δεδομένων.

Για μια ακόμα φορά σας γνωρίζουμε ότι οι μόνες αλλαγές, που μπορούν να γινουν ηλεκτρονικά είναι οι εξής:
  1. Επώνυμο τέκνων
  2. Αριθμός Ταυτότητας συζύγου & τέκνων
  3. Ημερομηνία γέννησης συζύγου

Για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στοιχείων θα πρέπει να σταλεί μήνυμα - με τα απαραίτητα παραστατικά που αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.trainose.gr/personnel/ - στα παρακάτω e-mail:


ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Προκειμένου να υλοποιηθεί ο όρος 6 του Κεφαλαίου V (Κοινωνικές Παροχές) της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε. 2014) του Προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ισχύει από 13/05/2014, ο οποίος προβλέπει ότι χορηγείται βοήθημα (οικονομική ενίσχυση) στους εργαζομένους για σοβαρούς λόγους ασθενείας, η αρμόδια Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) εξέδωσε σχετική εγκύκλιο εφαρμογής.

Σε αυτή αναφέρεται ότι οι αιτήσεις για τη χορήγηση του βοηθήματος - μαζί με τα απαραίτητα παραστατικά - θα κατατίθενται από τους δικαιούχους Υπαλλήλους στις Γραμματείες των Τμημάτων τους και αυτά (μέσω των Διευθύνσεων τους), θα διαβιβάζονται στο Τμήμα Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Ανθρωπινου Δυναμικού, ώστε να εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή και παράλληλα το αίτημα θα κοινοποιείται και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ)

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΣ ΟΣΕ ΤΗΣ 21/07/2014

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΣΕ Θανάσης Λεβέντης μας γνώρισε τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 21/07/2014 και ώρα 15:00ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1019

1.Επαναφορά υπαλλήλου στην ενεργό υπηρεσία του Οργανισμού  

2.Επαναφορά υπαλλήλου στην ενεργό υπηρεσία του Οργανισμού

3.Εργοδοτικές – οικειοθελείς παροχές  
  
4.Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 5123/04.11.2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμός εκπαιδευτικής αποζημίωσης εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτών & γραμματειακής υποστήριξης» 

5.Τροποποίηση Προσοντολογίου

20 Ιουλίου 2014

ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΣΑΠ - ΜΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣτο σταθμό του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στον Πειραιά το σωματείο των συνταξιούχων εργαζόμενων του ΗΣΑΠ με πρωτεργάτη τον Πρόεδρο τους τον Μανώλη Φωτόπουλο, εδώ και αρκετά χρόνια, έχουν ξεκινήσει μια αξιέπαινη προσπάθεια λειτουργίας ενός μουσειακού χώρου, που περιλαμβάνει εκθέματα από την ιστορία του Ελληνικού Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου.

   

“Όταν υπάρχει θέληση και αγάπη γι’ αυτό που θέλεις να κάνεις τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο και κανείς δεν μπορεί να σε σταματήσει... 

Και εμείς οι συνταξιούχοι των ΗΣΑΠ με την αγάπη που έχουμε για τους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους, την Εταιρία στην οποία εργαστήκαμε για 30, 35 και 40 χρόνια, αλλά και για να τιμήσουμε τις χιλιάδες των συναδέλφων μας οι οποίοι εργάστηκαν στους (ΣΑΠ-ΕΗΣ-ΗΣΑΠ), πετύχαμε το ακατόρθωτο.

Πριν από 18 χρόνια με πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες και ατελείωτες ώρες προσωπικής δουλειάς φτιάξαμε το Μουσείο των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων το οποίο από τις 25 Νοεμβρίου 2005 βρίσκεται και λειτουργεί μέσα στο σταθμό των ΗΣΑΠ στον Πειραιά και σήμερα έχει στη διάθεσή του, περισσότερα από 6.000 εκθέματα.
Στο υπόγειο, το ισόγειο, τον ημιώροφο, στον 1ο και στον 2ο όροφο του Μουσείου, μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση των έργων ανακαίνισης και επέκτασής του, σε χώρους που ξεπερνούν τα 1000 τετραγωνικά μέτρα, ξαναζωντανεύει όλη η Ιστορία των Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων, αλλά και οι αγώνες των χιλιάδων εργαζόμενων στην Εταιρία, οι οποίοι διαχρονικά κάτω από αντίξοες συνθήκες (πόλεμοι, φυλακίσεις, εξορίες, απολύσεις, εκτελέσεις, καταδίκες σε θάνατο, μισθοί πείνας, συσσίτια κ.α.) έφτιαξαν και στέριωσαν μια Εταιρία πρότυπο στο χώρο των συγκοινωνιών.

Οι επισκέπτες του Μουσείου εκτός όλων των άλλων θα δούνε ακόμα το πώς οι εργαζόμενοι του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου και κύρια οι τεχνίτες και οι εργάτες κατασκεύαζαν και επισκεύαζαν βαγόνια και όλο το τροχαίο υλικό της Εταιρίας.
Μια ιστορική διαδρομή στο χθες που εντυπωσιάζει τους επισκέπτες του Μουσείου μας.

Το Μουσείο λειτουργεί από τη Δευτέρα έως και την Παρασκευή από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι.

Από τα Μ.Μ.Ε. ζητάμε την συμπαράσταση και βοήθειά τους στο να προβληθεί ακόμα περισσότερο το Μουσείο μας"

Ο Πρόεδρος
Μανώλης Φωτόπουλος


17 Ιουλίου 2014

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ
ΑΘΗΝΑ 11/7/2014
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ: 2719

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Κο ΜΙΧΑΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ

Κύριε Υπουργέ,

Το Σωματείο μας μετά από δύο συναντήσεις που είχαμε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Κο Ζηλιασκόπουλο Αθανάσιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΣΣΤΥ Κο Αγιάσογλου Στέφανο, τους ενημερώσαμε εγκαίρως προφορικώς και γραπτώς για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Κλάδος Ελέγχου και Κίνησης Αμαξοστοιχιών κατά την πορεία των συρμών κυρίως σε θέματα ασφάλειας επιβατών και τροχαίου υλικού.

Δυστυχώς καμία βελτίωση δεν υπήρξε, αντίθετα η κατάσταση επιδεινώθηκε με αποτέλεσμα την συσσώρευση των προβλημάτων χωρίς ουσιαστικά να δίνεται καμία απολύτως λύση και να βιώνουμε καταστάσεις όπως στις 10 και 11 Ιουλίου 2014 (αμηχανίες/καταργήσεις δρομολογίων, ύβρεις/ξυλοδαρμούς συναδέλφων από αγανακτισμένους επιβάτες, συλλήψεις προσωπικού, δυσφήμιση της εταιρείας)

Για τα παραπάνω σας επισυνάπτουμε  τα έγγραφα  τα οποία είχαμε αποστείλει στους Διευθύνοντες Συμβούλους των εταιρειών για την επίλυση των προβλημάτων που μας ταλανίζουν. 
                                                          
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΠΕΠ-ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΚΟΥΤΕΛΑΣ

16 Ιουλίου 2014

ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΗΣ ΠΟΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3 ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κάνιγγος 6 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Π Ρ Ο Σ: 
1. Τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου).
2. Τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Ε.) Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3 και εκπροσωπείται νόμιμα.
3. Την «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ.)  Α.Ε.» 
4. Την  «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καρόλου 1-3, και εκπροσωπείται νόμιμα.


Φέτος το καλοκαίρι, μπροστά στα μάτια όλων, συντελείται ένα κορυφαίο δράμα. Οι ελληνικοί σιδηρόδρομοι, που συνέβαλαν ουσιαστικά τις προηγούμενες δεκαετίες στην ανάπτυξη της πατρίδας μας, οδηγούνται πλέον σε γενική απαξίωση, αποδιοργάνωση  και λειτουργική διάλυση. 

Η καθημερινή εικόνα διαμορφώνεται από τις ματαιώσεις δρομολογίων, τις τρομακτικές ελλείψεις σε προσωπικό, τροχαίο υλικό, ανταλλακτικά, αναλώσιμα (λάδια κ.λπ.), έλλειψη καθαριότητας στους συρμούς και τους σταθμούς και άλλα πολλά. 
Τα απαράδεκτα μέτρα, που έλαβαν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων, στο όνομα δήθεν της εξυγίανσης του ΟΣΕ, ήταν απολύτως βέβαιο ότι θα οδηγούσαν στη σημερινή τραγική κατάσταση, για την οποία έγκαιρα προειδοποίησε το συνδικαλιστικό κίνημα και οι σιδηροδρομικοί με όσες δυνάμεις διέθεταν και κόντρα σ’ ένα πολυκέφαλο προπαγανδιστικό-συκοφαντικό μηχανισμό, αγωνίστηκαν να αποτρέψουν και καθημερινά πασχίζουν να κρατήσουν όρθιο το σιδηρόδρομο, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό γεγονός, που αποδέχεστε και εσείς. 

Πέρα όμως από τις πολιτικές επιλογές και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ενοχοποιούνται για το σημερινό κατάντημα, και οι ίδιες οι διοικήσεις  των 3 εταιρειών - ΟΣΕ, ΕΕΣΣΤΥ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ - με την αδράνεια που τις διακρίνει, ως προς την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων, έχουν συντελέσει στην επιδείνωση της κατάστασης. 

Έτσι και εντελώς ενδεικτικά:
Α. Συνεχίζονται οι απαράδεκτες τρομερές καθυστερήσεις στα έργα υποδομής, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η λειτουργία των νέων συστημάτων και να απαιτείται περισσότερο προσωπικό για την κυκλοφορία και τον έλεγχο. 
Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη προσωπικού στους σχετικούς κλάδους (σταθμάρχες, κλειδούχοι) δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην κυκλοφορία.
Β. Η ΕΕΣΣΤΥ βρίσκεται σε πορεία πλήρους κατάρρευσης. Η έλλειψη ανταλλακτικών και προσωπικού έχει σαν αποτέλεσμα να μην συντηρούνται τα τρένα με ότι αυτό συνεπάγεται σε δυνατότητα τήρησης των δρομολογίων, καθυστερήσεων και ασφάλειας.
Γ. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ εξ αιτίας των μετατάξεων και των συνταξιοδοτήσεων αντιμετωπίζει μεγάλες ελλείψεις προσωπικού (μηχανοδηγοί, συνοδοί)
Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμόσει ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα δρομολογίων τόσο των επιβατικών όσο και των εμπορικών αμαξοστοιχιών, καθώς επιδιώκει μεγάλες μεταφορικές συμφωνίες τις οποίες δεν μπορεί να υλοποιήσει. Τα προβλήματα αυτά περιπλέκονται και δυσχεραίνουν την λειτουργία της εταιρείας εξ αιτίας του σοβαρού διοικητικού ελλείμματος.

Εν όψει των ανωτέρω ζητάμε τη λήψη των παρακάτω άμεσων μέτρων:

1. Κάλυψη των τεράστιων κενών οργανικών θέσεων προσωπικού, τόσο με προσλήψεις όσο και με την άμεση επιστροφή όσων σιδηροδρομικών μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και επιθυμούν να επιστρέψουν.
2. Ολοκλήρωση των έργων της υποδομής που έπρεπε να έχουν παραδοθεί και καρκινοβατούν, για την ασφάλεια της κυκλοφορίας - η οποία υποβαθμίζεται συνεχώς - σε συνδυασμό με  την προμήθεια τροχαίου υλικού και ανταλλακτικών που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου.
3. Σταμάτημα των αυταρχικών μεθόδων που μετέρχονται  οι διοικήσεις των εταιρειών  έναντι των εργαζομένων, επιδιώκοντας την τρομοκράτηση τους μέσω διοικητικών μέτρων αποκρύπτοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο είτε την ανεπάρκειά τους είτε τη σκοπιμότητά τους. 
4. Τήρηση εκ μέρους των διοικήσεων  των δεσμεύσεων που ανέλαβαν με την υπογραφή των  Σ.Σ.Ε. τις οποίες  ετσιθελικά αρνούνται να εφαρμόσουν στο σύνολό τους, σε μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού από την τραγική πραγματικότητα που πολλές φορές επιδεινώνεται και από τις δικές τους αποφάσεις. 

Σας δηλώνουμε ότι εάν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, δεν δρομολογηθεί η επίλυση των ανωτέρω ζητημάτων και δεν να υπάρξουν οι απαραίτητες δεσμεύσεις θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις και σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια προκειμένου να διασφαλιστεί η λειτουργία του σιδηρόδρομου και η δουλειά μας.

-------------------------------------------------

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων  τον Ο.Σ.Ε., την Ε.Ε.Σ.ΣΤ.Υ.  Α.Ε. και την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα  15 Ιουλίου 2014

Ο Πρόεδρος
ΠΑΝΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΟΥΡΛΙΑΚΑΣ   

14 Ιουλίου 2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟ 21/07/2014
Από την Δευτέρα 21/07/2014 και μέχρι και την Κυριακή 31/08/2014, θα γίνουν τροποποιήσεις στα δρομολόγια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, λόγω της θερινής περιόδου.

Συγκεκριμένα αναστέλλεται η κυκλοφορία των παρακάτω αμαξοστοιχιών: 

Α. Αμαξοστοιχίες Θεσσαλονίκης – Έδεσσας - Θεσσαλονίκης: 3733, 3736, 3737 & 3740

Β. Προαστιακές αμαξοστοιχίες Θεσσαλονίκης - Λάρισας - Θεσσαλονίκης: 1591, 1592, 2595, 2596, 3591 & 3592


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

01. Ειδικά η αναστολή της κυκλοφορίας των αμαξοστοιχιών 2595 & 2596, θα συνεχιστεί και μετά την 31/08/2014.
02. Επανακυκλοφορούν οι αμαξοστοιχίες 2593 & 2594 των οποίων η κυκλοφορία είχε ανασταλεί από τις 30/08/2013.
03. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επιβατών, η αμαξοστοιχία IC 82 θα σταθμεύει προαιρετικά στους Σταθμούς Σίνδου και Άδενδρου.11 Ιουλίου 2014

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕΑπό την αρμόδια Διεύθυνση του Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) εκδόθηκε εγκύκλιος, που αναφέρεται στην έκδοση νέων υπηρεσιακών ταυτοτήτων του Προσωπικού.

Σε αυτή προσδιορίζεται ότι προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, πρέπει οι Υπάλληλοι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να κάνουν τις ενέργειες που περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο αρχείο που υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.trainose.gr/personnel/

(αντίγραφο σε μορφή PDF και σε φωτογραφίες, υπάρχει και στη δική μας ανάρτηση)

Δικαιούχοι των νέων υπηρεσιακών ταυτοτήτων είναι οι κάτωθι:
  1. Όλοι οι εν ενεργεία Υπάλληλοι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
  2. Οι σύζυγοι αυτών.
  3. Τα παιδιά που δικαιούνται αυτής της προσφοράς, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
  4. Οι συνταξιούχοι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ δηλ. όλοι οι συνάδελφοι που αποχώρησαν από την Υπηρεσία μετά την 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 (ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της εταιρίας)

Για αυτό το σκοπό ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να μπει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρθηκε παραπάνω και αφού βάλει τον Αριθμό Μητρώου του (Α.Μ.) και την ημερομηνία γέννησης θα ανοίξει σελίδα, όπου εκεί θα εμφανιστούν τα ονόματα αυτών που δικαιούνται αυτής της παροχής, σύμφωνα με τα αρχεία που τηρεί η ΔΑΔ, όπως τέκνα που σπουδάζουν και χορηγείται για αυτά το οικογενειακό βοήθημα κλπ

Εκεί θα συμπληρωθούν ή θα διορθώσουν τα στοιχεία που υπάρχουν προτυπωμένα στη φόρμα και θα ανεβάσουν τις φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας) των δικαιούχων και θα ολοκληρώσουν την διαδικασία καταχωρώντας τις έγγραφες.

Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 21/07/2014


Σελίδα 1η


Σελίδα 2η


Σελίδα 3η

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΥ
Αθήνα 11 Ιουλίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά και τα χθεσινά επεισόδια στον σταθμό Λαρίσης δεν υφίσταται πλέον το ερώτημα " τι μέλλει γενέσθαι" με τον ελληνικό σιδηρόδρομο! Το νέο(;), διαχρονικό, αμείλικτο ερώτημα τίθεται πλέον από την ίδια την κοινή λογική: 

ΘΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΑΠΛΑ ΘΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΟΙΡΑΙΟ;

Αν δεν το έχετε καταλάβει ο σιδηρόδρομος δεν υπάρχει πια... Όταν ακυρώνονται δρομολόγια μερικά λεπτά πριν την πραγματοποίηση τους επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμα τρένα, όταν δεν υπάρχουν λάδια για τις μηχανές, όταν οι συρμοί αποτελούν εστία μόλυνσης, όταν οι ελεγκτές αμαξοστοιχιών προπηλακίζονται από τους επιβάτες λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που οφείλονται στην  άθλια συντηρημένη υποδομή, όταν εκδότες εισιτηρίων κινδυνεύουν με λιντσάρισμα, όταν όποιος φέρει διακριτικά ΟΣΕ στοχοποιείται και καταδιώκεται, όταν συλλαμβάνονται σιδηροδρομικοί από την ελληνική αστυνομία ένα ώρα υπηρεσίας(!!!) και σύρονται με χειροπέδες ως κοινοί εγκληματίες, τότε πραγματικά είμαστε στο τέλος! Και τυφλός να είσαι, το βλέπεις! Εκτός αν εθελοτυφλείς είτε ακούσια, είτε εσκεμμένα...

Οπότε πια τίθεται το ερώτημα, όχι τι κάνουμε, αλλά ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ;

Είναι αδιανόητο εντελώς να περιμένουμε απλά τις καλοκαιρινές μας άδειες όταν είναι σίγουρο ότι δεν θα υπάρχει σιδηρόδρομος μετά το καλοκαίρι!
Είναι αδιανόητο εντελώς να κάνουμε όλοι απλά διαπιστώσεις, χωρίς να κάνουμε τις ανάλογες πράξεις!

Είναι αδιανόητο εντελώς να περιμένουμε άπραγοι, φρόνιμοι και με σκυμμένο το κεφάλι τους τίτλους τέλους, μέχρι οι εντεταλμένες από την κεντρική εξουσία Διοικήσεις ολοκληρώσουν το καταστροφικό έργο τους...
Οι ώρες είναι κρίσιμες και οι ευθύνες πέφτουν πρωτίστως στην συνδικαλιστική μας ηγεσία, την Ομοσπονδία, η οποία οφείλει να χαράξει τον δρόμο, ακολούθως σε όλα τα Σωματεία (σταματώντας επιτέλους να αναλώνονται στον μικρόκοσμο τους) να κατασκευάσουν τον δρόμο αυτόν και τέλος καθήκον όλων των εργαζομένων είναι να βαδίσουν αυτόν τον δρόμο με βήματα σταθερά και αποφασιστικά!

Ειδάλλως ας συνεχίσουμε να σέρνουμε τα βήματα μας στον σκονισμένο χωματόδρομο που βρισκόμαστε και που καταλήγει σε αδιέξοδο...

Η επιλογή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ δική μας..,


Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Β. Ζαβογιάννης

Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π. Κολοκοτρώνης10 Ιουλίου 2014

ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΜΕ ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΘΗΝΑΣΩΡΑ 17:37
Τρομερή ένταση επικρατεί στον σταθμό Λαρίσης όπου αγανακτισμένοι επιβάτες επιτίθενται φραστικά και όχι μόνο στο προσωπικό του σταθμού, εξαιτίας της ακύρωσης του δρομολογίου για Χαλκίδα στις 16.44!

Απειλείται γενική σύρραξη ενώ υπάρχουν και συλλήψεις!

Η στοχευμένη απαξίωση του τρένου δυστυχώς συνεχίζεται με θύματα επιβάτες και εργαζόμενους...


ΩΡΑ 17:45

Με χειροπέδες εργαζόμενοι!!!
Με χειροπέδες βρίσκονται αυτή την στιγμή δύο εργαζόμενοι μέσα σε περιπολικό της αστυνομίας, ενώ η ένταση συνεχίζεται αμείωτη !!!

Αφέθηκαν ελεύθεροι τελικά οι δύο συνάδελφοι που βρίσκονταν με χειροπέδες! ζούμε τραγικές καταστάσεις εργαζόμενοι και επιβατικό κοινό, ενώ οι υπεύθυνοι(;) απλά  παρακολουθούν "τα τρένα να περνούν..."

Αναρτήσεις στο blog της "Ανεξάρτητης Σιδηροδρομικής Κίνησης" http://ask-proastiakos.blogspot.gr/

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΡΖΟΓΛΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΣ

Ο συνάδελφος Π. Τερζόγλου μας έστειλε το ακόλουθο e-mail και το δημοσιεύουμε:

Εξώδικο για τα ζητήματα του σιδηροδρόμου

Στην προχθεσινή συνεδρίαση της Διοίκησης της ΠΟΣ, κατέθεσα την εξής πρόταση:

Να στείλει η ΠΟΣ άμεσα εξώδικο προς τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την κυβέρνηση, ζητώντας μέχρι τις 31/8/2014 τη λήψη (ή τη δρομολόγηση όπου χρειάζεται) άμεσων μέτρων:

1. Για την κάλυψη των τεράστιων κενών οργανικών θέσεων προσωπικού τόσο με προσλήψεις όσο και με την άμεση επιστροφή όσων σιδηροδρομικών μετατάχθηκαν σε άλλες υπηρεσίες και επιθυμούν να επιστρέψουν.

2. Για την ολοκλήρωση των έργων της γραμμής που καρκινοβατούν, για την ασφάλεια της κυκλοφορίας η οποία υποβαθμίζεται συνεχώς και για την προμήθεια τροχαίου υλικού και ανταλλακτικών που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του σιδηροδρόμου.

Εάν δεν υπάρξουν οι απαραίτητες δεσμεύσεις, τότε να δηλώνουμε ότι από 1/9/2014 θα προχωρήσουμε σε κάθε μορφής κινητοποιήσεις, εκμεταλλευόμενοι και την εμπειρία από την πρόσφατη περιπέτεια της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

Η παραπάνω πρόταση η οποία προφανώς απευθύνεται και σε όλα τα σωματεία και σε όλους τους σιδηροδρομικούς, γίνεται για να αφυπνίσει το "κοιμώμενο" συνδικαλιστικό κίνημα μας, το οποίο πραγματοποιεί συναντήσεις με τον κ. Χρυσοχοϊδη σε "θετικό κλίμα" (όπως αναφέρεται στο τελευταίο Δελτίο τύπου της ΠΟΣ) ή ισχυρίζεται (πάλι στο ίδιο Δελτίο τύπου) ότι ο κ. Χρυσοχοϊδης "αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες" του σιδηροδρόμου και θα αναλάβει πρωτοβουλίες για να τις λύσει.

Ο κ. Χρυσοχοϊδης αποτελεί ο ίδιος, η κυβέρνηση του και η αντισιδηροδρομική (και όχι μόνο) πολιτική που ασκούν Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, τη δυσκολία του σιδηροδρόμου και των σιδηροδρομικών. 

Και όταν τα συνδικάτα θεωρούν ότι συνδιαλέγονται σε "θετικό" κλίμα με αυτούς, τότε έχουμε μεγάλο, πολύ μεγάλο πρόβλημα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

9 Ιουλίου 2014

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ


ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Α. Λειτουργεί στην Αθήνα και είναι αρμόδιο για το προσωπικό που εργάζεται οπουδήποτε, πλην Μακεδονίας και Θράκης.

Τακτική σύνθεση
Πρόεδρος: Φλωρόπουλος Γεώργιος
Μέλη
1. Λύτρας Ιωάννης
2. Κώτσας Αριστογείτων
3. Περιστερά Βασιλική
4. Μπονάνος Γεράσιμος (εκπρόσωπος εργαζομένων)

Αναπληρωματική σύνθεση
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Τόλιας Θεόδωρος
Αναπληρωτής στοιχείου 1: Γερόπαπα Αθηνά
Αναπληρωτής στοιχείου 2: Ψάλτης Στέργιος
Αναπληρωτής στοιχείου 3: Χίος Εμμανουήλ
Αναπληρωτής στοιχείου 4: Νίκου Παναγιώτης (εκπρόσωπος εργαζομένων)

Β. Λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη, αρμόδιο για το προσωπικό που εργάζεται στην Μακεδονία και Θράκη.

Τακτική σύνθεση
Πρόεδρος: Λύτρας Ιωάννης
Μέλη
1. Μπασδάνης Κωνσταντίνος
2. Μπράκης Μιχάλης
3. Νικολάου Θωμάς
4. Σιδηράς Αναστάσιος (εκπρόσωπος εργαζομένων)

Αναπληρωματική σύνθεση
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Κώτσας Αριστογείτων
Αναπληρωτής στοιχείου 1: Λέφας Δημήτριος
Αναπληρωτής στοιχείου 2: Αλεξάνδρου Νικόλαος
Αναπληρωτής στοιχείου 3: Μαρτακίδης Παναγιώτης
Αναπληρωτής στοιχείου 4: Καρύδης Δημήτριος (εκπρόσωπος εργαζομένων)

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Λειτουργεί στην Αθήνα και είναι αρμόδιο για την εξέταση κάθε αίτησης αναθεώρησης κατά απόφασης Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου

Τακτική σύνθεση
Πρόεδρος: Ζηλιασκόπουλος Αθανάσιος
Μέλη
1. Φλωρόπουλος Γεώργιος
2. Σακκά Αναστασία
3. Κώτσας Αριστογείτων
4. Περδίκης Γιώργος (εκπρόσωπος εργαζομένων)

Αναπληρωματική σύνθεση
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Τσαμπαρλής Νικόλαος
Αναπληρωτής στοιχείου 1: Τόλιας Θεόδωρος
Αναπληρωτής στοιχείου 2: Μπουρνάκη Πηνελόπη
Αναπληρωτής στοιχείου 3: Λύτρας Ιωάννης
Αναπληρωτής στοιχείου 4: Βαγενάς Παναγιώτης (εκπρόσωπος εργαζομένων)