26 Ιουνίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ 26/06/2014Ο Συνάδελφος Βασίλης Ζαβογιάννης (εκπρόσωπος εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ) μας ενημέρωσε για τα θέματα που θα εξετάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στη σημερινή του συνεδρίαση

ΘΕΜΑΤΑ:

1. Έγκριση τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής επ’ αυτών έκθεσης επισκόπησης της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως και 31/03/2014 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και υποβολή τους στη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3899/2010 και τις διατάξεις του ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του τροχαίου υλικού Προαστιακών γραμμών της περιοχής Αττικής της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ. 20893/1601 ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007), τα οριζόμενα στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και στο Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/16.03.2007) «περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της ως άνω Οδηγίας 2004/17/ΕΚ». 

3. Προγραμματισμός, έγκριση και υλοποίηση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΤΡΑΙΝΟΣΕ έτους 2014.

4. Οικονομική Ενίσχυση Εργαζομένων.

5. Συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων έτους 2014.

6. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου