1 Νοεμβρίου 2013

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΥΖΥΓΩΝ - ΤΕΚΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΥΤΕΚΩ
1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
Η (ο) σύζυγος εφόσον δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορεί να ασφαλιστεί στον Τομέα ως έμμεσος ασφαλισμένος. 
Η ασφάλιση του/της συζύγου θα πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. 
Η ασφάλιση της συζύγου μετά το 66ο έτος ηλικίας τους ισχύει εφόρου ζωής εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της ασφάλισής τους. 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 του άμεσα ασφαλισμένου
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (φωτοαντίγραφο)
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας (επικυρωμένο αντίγραφο) του τελευταίου οικονομικού έτους ή της Φορολογικής Δήλωσης (Ε1). Όταν προκύπτει γεωργικό εισόδημα για τον/την σύζυγο που θα ασφαλιστεί, ο άμεσα ασφαλισμένος πρέπει να υποβάλλει και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι «Η/ο σύζυγος που θα ασφαλιστεί δεν δικαιούται ασφάλισης από τον ΟΓΑ, δεν απασχολείται συστηματικά σε αγροτικές εργασίες κι ότι δεν αντλεί το βιοπορισμό του από την απασχόληση αυτή. Επίσης, θα δηλώνεται το είδος του εισοδήματος και η περιοχή προέλευσης του».
 • Βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα (πλήν ΟΓΑ), στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν δικαιούται ασφάλισης
 • Δύο (2) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας (πρόσφατες)
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας (2 όψεων)
 • Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ασθένειας του άμεσα ασφαλισμένου
 • Αντίγραφο του φύλλου μισθοδοσίας ή του εκκαθαριστικού της σύνταξης, του τελευταίου μήνα
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα (επικυρωμένο αντίγραφο) του τελευταίου οικονομικού έτους ή της Φορολογικής Δήλωσης (Ε1)
 • Ατομικό Βιβλιάριο Ασθενείας

2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΝΩΝ
Τα τέκνα του άμεσα ασφαλισμένου (φυσικά ή θετά ή αναγνωρισμένα) μπορούν να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις έως και το 26έτος ηλικίας τους και μόνο στην περίπτωση παιδιού με νόσο και άνω του 26έτος του. 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 του άμεσα ασφαλισμένου
 • Ληξιαρχική πράξη γέννησης–βάπτισης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (φωτοαντίγραφο). Σε περίπτωση νομιμοποίησης-αναγνώρισης υιοθεσίας απαιτείται η τελική απόφαση του Δικαστηρίου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Δύο (2) φωτογραφίες (μετά την βάπτιση του παιδιού)
 • Βεβαίωση διαγραφής του προηγούμενου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δεν δικαιούται ασφάλισης. Σε περίπτωση νεογέννητου ο/η σύζυγος του αιτούντος, με Υπεύθυνη Δήλωση, δηλώνει ότι δεν θα το ασφαλίσει στο δικό του ασφαλιστικό φορέα.
 • Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου ασθένειας του άμεσα ασφαλισμένου
 • Αντίγραφο του φύλλου μισθοδοσίας ή του εκκαθαριστικού της σύνταξης, του τελευταίου μήνα.
Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 18 - 24 ΕΤΩΝ ΑΝΕΡΓΑ & ΑΓΑΜΑ
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 του άμεσα ασφαλισμένου που να δηλώνεται ότι το παιδί του είναι άνεργο και άγαμο
 • Ατομικό βιβλιάριο παιδιού
Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 24 - 26 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 του άμεσα ασφαλισμένου
 • Ατομικό βιβλιάριο παιδιού
 • Βεβαίωση σπουδών για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος
Δ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΩΣ 26 ΕΤΩΝ ΑΝΕΡΓΑ & ΑΓΑΜΑ
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 του άμεσα ασφαλισμένου
 • Ατομικό βιβλιάριο παιδιού
 • Πτυχίο (φωτοαντίγραφο)
Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΤΩΝ 24 ΕΤΩΝ ΛΟΓΩ ΝΟΣΟΥ
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 του άμεσα ασφαλισμένου
 • Ατομικό βιβλιάριο παιδιού
 • Πιστοποιητικό Κρατικού Νοσοκομείου (πρόσφατο)
 • Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας (2 όψεων)

3. ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
Η ασφάλιση από τον κλάδο ασθένειας της (του) συζύγου και των τέκνων ΛΗΓΕΙ με την λήξη της ασφάλισης του (της) άμεσα ασφαλισμένου (ης) (δικαιοπάροχου) ή όταν παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφάλισης (όπως σύζυγος λόγω έναρξης εργασίας και ασφάλισης σε άλλο φορέα ή λόγω διαζυγίου, παιδί λόγω στράτευσης ή λόγω σπουδών σε στρατιωτικές - αστυνομικές σχολές ή σχολές του Εμπορικού Ναυτικού κ.λ.π.)

Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα του ΤΑΥΤΕΚΩ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου