29 Απριλίου 2013

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ 30/04/2013Συγκαλείται αύριο το πρωί το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με συμμετοχή του εκλεγμένου αντιπροσώπου των εργαζομένων Βασίλη Ζαβογιάννη και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:
1. Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας την 21/05/2013 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

«Θέμα 1ο: Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών-Ελεγκτών για τον έλεγχο των τριμηνιαίων και των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων έτους/χρήσης 2013 της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 2 του Ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3899/2010. 
Θέμα 2ο: Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις». 

2. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη μακροχρόνια χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) εταιρικών αυτοκινήτων για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2α και 3 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/Οικ.20893/1601, ΦΕΚ 621Β/25.04.2007)

3. Λήψη απόφασης επί της από 11-04-2013 υποβληθείσας Ένστασης της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 1630331/10.04.2013 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Δ-1303/2013 «για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εκδοτηρίων σιδηροδρομικών τίτλων μεταφοράς επιβατών στον Επιβατικό Σταθμό Θεσσαλονίκης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.».

4. Έγκριση διενέργειας ανοικτού/συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/Οικ.20893/1601, ΦΕΚ 621Β/25/04/2007). 

5. Έγκριση παράτασης της διάρκειας των από 06/05/2010 Συμβάσεων Εργασίας ορισμένου χρόνου της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και του Διευθυντή Προσωπικού Ελέγχου και Κίνησης Αμαξοστοιχιών της εταιρείας για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών για την κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών. 

6. Επικύρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 1.278.493/15-04-2013 απόφασης του Προέδρου Δ.Σ. & Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας σχετικά με την έγκριση του περιεχομένου και των ποσοτήτων των Τευχών Δημοπράτησης Β’ Φάσης του διαγωνισμού «Μελέτη, Χρηματοδότηση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη Λειτουργίας, Συντήρηση και Τεχνική Διαχείριση ενός ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου (ΑΣΣΚ) για τις εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ με ΣΔΙΤ»

7. Έγκριση ενιαίου προσοντολογίου περιγραφής των θέσεων εργασίας των στελεχών (Προϊσταμένων Διευθύνσεων, Υπηρεσιών και Τμημάτων) της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. 

8. Έγκριση αίτησης της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» προς το Υπουργείο Οικονομικών για λήψη αδείας χρήσης «απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών» στις σιδηροδρομικές μεταφορές και υπογραφή της «Δήλωσης σιδηροδρομικών επιχειρήσεων για τη μεταφορά εμπορευμάτων στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας διαμετακόμισης για τη σιδηροδρομική μεταφορά με τη φορτωτική CIM, τη φορτωτική CIM για συνδυασμένες μεταφορές και τη φορτωτική CIM/SMGS»

9. Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου