4 Σεπτεμβρίου 2013

ΤΟ ΤΑΥΤΕΚΩ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΕΙ ΑΠΟ 01/09/2013 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΣΕ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΠΠ-ΟΣΕ αποφάσισε ομόφωνα:

«Να αρχίσει η εφαρμογή της δανειοδότησης τα παρακάτω από 01/09/2013 εφόσον παράλληλα έχει ενημερωθεί η Ομοσπονδία και η Διεύθυνση προσωπικού του ΟΣΕ επίσης το επιτόκιο να είναι ίσο με τη χαμηλότερη από την τελευταία πριν τη χορήγηση του δανείου εξαμηνιαία απόδοση των τηρουμένων στην Τράπεζα της Ελλάδος διαθεσίμων Κεφαλαίων αυτών, τα οποία συνιστούν το κοινό Κεφάλαιο Ν.Π.Δ.Δ.και Ασφαλιστικών Φορέων.»

1. Την ανάκληση των αριθ. 4923/4-11-2004,  363/5-3-2008 και 880/2Ζ/15-7-2008 αποφάσεων του Δ.Σ. του ΤΠΠ-ΟΣΕ.

2. Τη χορήγηση προσωπικών τοκοχρεωλυτικών δανείων, στους μετόχους-ασφαλισμένους του ΤΠΠ-ΟΣΕ, μέχρι του 25% των Κεφαλαίων του Τομέα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 16 του Ν.3586/2007, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 12α του άρθρου 20 του Ν. 4019/2011 και την παρ. 4α του άρθρου 21 του Ν. 3846/2010.

3. Οι δανειοδοτούμενοι μέτοχοι-ασφαλισμένοι να έχουν συμπληρώσει  πενταετία από την ημερομηνία συμμετοχής τους στο Ταμείο.

4. Το ποσό του δανείου εφόσον δεν υπερβαίνει τις αποδοχές των τριών μηνών του δανειολήπτη, να συναρτάται με τα χρόνια ασφάλισης του, ήτοι:
  • για όσους έχουν συμπληρωμένη 5ετή ασφάλιση,  χορηγούμενο δάνειο ίσο με τις αποδοχές ενός (1) μηνός
  • για όσους έχουν συμπληρωμένη 10ετή ασφάλιση,  χορηγούμενο δάνειο ίσο με τις αποδοχές δύο (2) μηνών
  • για όσους έχουν συμπληρωμένη 15ετή ασφάλιση,  χορηγούμενο δάνειο ίσο με τις αποδοχές τριών (3) μηνών
5. Κατά τη χορήγηση του δανείου να υπογράφεται συμφωνητικό μεταξύ του Προέδρου του Ταμείου και του δανειοδοτούμενου.

6. Το επιτόκιο με το οποίο θα βαρύνονται τα προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών, να είναι ίσο με αυτό που καθορίζει κάθε φορά η απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.


Διαβάστε ΕΔΩ την υπ΄αριθμ. 507/7.8.2013 απόφαση του ΤΑΥΤΕΚΩ, που καθορίζει τις προϋποθέσεις και το επιτόκιο χορήγησης των προσωπικών δανείων στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου