28 Νοεμβρίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΑΙΝΟΣΕ 01-12-2014

Ο καλός συνάδελφος Βασίλης Ζαβογιάννης (εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ), μας γνώρισε τα θέματα που θα συζητηθούν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ τη Δευτέρα 01/12/2014:


ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων και της σχετικής επ’ αυτών έκθεσης επισκόπησης της εταιρικής χρήσης από 01/01/2014 έως και 30/09/2014 της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και υποβολή τους στη Διεύθυνση Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3899/2010 και τις διατάξεις του ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2. Έγκριση παράτασης παροχής υπηρεσιών VDR με την εταιρεία MERILL CORPORATION

3. Οικονομική ενίσχυση εργαζομένων

4. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού/ διεθνούς διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για το δίκτυο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της εταιρείας (Υ.Α. Φ32/οικ. 20894/1602 ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007), τα οριζόμενα στην Οδηγία 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και στο Π.Δ. 59/2007 (ΦΕΚ 63/Α/16.03.2007) «περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της ως άνω Οδηγίας 2004/17/ΕΚ» 

5. Έγκριση διενέργειας ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων ΤΡΑΙΝΟΣΕ και τροχαίου υλικού συρμών Αν. Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Υ.Α. Φ32/οικ.20893/1601, ΦΕΚ 621Β/25-04-2007)

6. Μέτρα προς υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των Εταιρειών «ΤΡΑΙΝΟΣΕ» και «COSCO»

7. Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου