12 Νοεμβρίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΟΥΝ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΟΣΕ ΣΤΙΣ 12/11/2014


Ο συνάδελφος Θανάσης Λεβέντης (εκπρόσωπος εργαζόμενων) μας γνωστοποίησε τα θέματα που θα συζητηθούν σήμερα 12/11/2014 στο ΔΣ του ΟΣΕ και είναι τα παρακάτω:

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1025

1. Έγκριση της «Δήλωσης Δικτύου» έτους 2015. (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΚ)    

2. Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού. (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΟΔΑΔ)    

3. Ευκολίες μεταφοράς επί  του δικτύου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ. (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΟΔΑΔ)    

4. Αναδιαμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014. (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΟΥ)    

5. Διαχείριση Διαθεσίμων. (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΟΥ)    

6. Υποβολή για έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων του 3ου Τριμήνου 2014 με βάση τα Δ.Π.Χ.Π, για την Εταιρεία ΟΣΕ ΑΕ & των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου ΟΣΕ. (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΟΥ)    

7. Κατάργηση Ισόπεδης Διάβασης (Ι.Δ) Α1 (απλής αφύλακτης) για τροχοφόρα   οχήματα στη Χιλιομετρική Θέση (Χ.Θ.) 8+982 της σιδηροδρομικής γραμμής Λ-Β (Λάρισας - Βόλου). (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΙΣΥΓ)    

8. Έγκριση διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια  υλικών σηματοδότησης , προϋπολογιζόμενης δαπάνης  #102.900# ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α και #126.567# ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ. (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΙΠΕΦ)    

9. Έγκριση των αποτελεσμάτων της Αποσφράγισης των Προσφορών και εξέταση της ένστασης του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού 14015/1/02-10-2014 που αφορά την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της «Εκποίησης παλαιού και αχρήστου Σιδηροδρομικού μη Τροχαίου Υλικού της Διεύθυνσης Προμηθειών και Εφοδιασμού / Υπηρεσία Αποθηκών Κεντρική Αποθήκη υλικού Πειραιά (ΚΑΥΛ) α) εκποίηση καθαρού χαλκού (από καλώδια ηλεκτροκίνησης, σηματοδότησης κ.λ.π), προϋπολογιζόμενης ποσότητας 68.346 κιλών περίπου και β) μεταλλικών ειδών (παλαιά σίδερα, μεταλλικά ράφια, γραφεία υλικά ηλεκτροκίνησης, κονσόλες, τροχοί), προϋπολογιζόμενης ποσότητας 22.907 κιλών περίπου». (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΙΠΕΦ)    

10. Έγκριση του αποτελέσματος της διαπραγμάτευσης  και κατακύρωση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14016/1/09.09.2014, που αφορά «εκποίηση παλαιού και αχρήστου Σιδηροδρομικού μη Τροχαίου Υλικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας-Θράκης/Τμήμα Έδεσσας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΕΔ), προϋπολογιζόμενης ποσότητας 2.721.083 κιλών περίπου (Σιδηροτροχιές, διάφοροι Στρωτήρες, Σχάρες κ.λ.π)», συνολικής αξίας #707.481,58# € περίπου χωρίς ΦΠΑ και #870.202,34# € περίπου με Φ.Π.Α. 23%, με τιμή μονάδος 0,26  €/Kg. (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ.: ΔΙΠΕΦ)    

11. Έγκριση  για  την  διενέργεια ανοικτού  διαγωνισμού που αφορά την «Aνάθεση Υλοποίησης και Λειτουργίας του Δικτύου Δεδομένων της ΟΣΕ Α.Ε.», Προϋπολογιζόμενης Δαπάνης  #400.000,00 € # χωρίς Φ.Π.Α και  #492.000,00 €# συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη  προσφορά (σε ευρώ). (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΙΠΕΦ)    

12. Τροποποίηση των όρων του διαγωνισμού με αριθμ. Διακήρυξης 14012/27-11-14 που αφορά προμήθεια σιδηροδρομικού οχήματος επιθεώρησης, καταγραφής επισκευής και συντήρησης των στοιχείων της ηλεκτροκίνησης. (ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡ: ΔΙΠΕΦ)    

13. Ανακοινώσεις.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου