23 Δεκεμβρίου 2013

Πιλοτική χορήγηση δωρεάν οικογενειακής κάρτας σε τρίτεκνες οικογένειες μέχρι 28.02.2014

Από σήμερα 23/12/2013 μπαίνει σε πιλοτική εφαρμογή η χορήγηση Οικογενειακής Κάρτας στις Τρίτεκνες οικογένειες μέχρι 28/02/2014.

Η αρμόδια Διεύθυνση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ εξέδωσε την ακόλουθη εγκύκλιο που περιγράφει ακριβώς όλη τη διαδικασία:

1. Σε εφαρμογή των προβλεπόμενων στο ισχύον ΤΕΠ (Άρθρο 7 του Παραρτήματος 1) και μετά από έγκριση της Διοίκησης θα χορηγείται πιλοτικά από 23.12.2013 έως 28.02.2014 η οικογενειακή κάρτα σε τρίτεκνες οικογένειες δωρεάν.

2. Η Οικογενειακή Κάρτα χορηγείται σύμφωνα με το ισχύον ΤΕΠ σε οικογένειες, εφόσον συνταξιδεύουν τουλάχιστον δύο (2), με πληρωμή και το πολύ οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων πρέπει να βρίσκεται οπωσδήποτε ένας ενήλικας.

Η οικογενειακή κάρτα δίνει στους κατόχους της δικαίωμα διακίνησης με το σιδηρόδρομο με τα ακόλουθα ποσοστά έκπτωσης:
  • Για δύο άτομα (2): Ποσοστό έκπτωσης ενήλικα 25%
  • Για τρία άτομα (3) και μέχρι οκτώ (8) άτομα: Ποσοστό έκπτωσης ενήλικα 50%.

Το παιδί (κάτω των 12 ετών) καταβάλλει σε κάθε περίπτωση το μισό της τιμής που καταβάλλει ο ενήλικας.
Στις οικογένειες συνυπολογίζονται σε κάθε περίπτωση τα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους
  
3. Τα μέλη των οικογενειών που προμηθεύονται την οικογενειακή κάρτα πρέπει να είναι:
  • Ελληνικής υπηκοότητας ή καταγωγής.
  • Ελληνοκυπριακής υπηκοότητας ή καταγωγής
  • Οποιασδήποτε υπηκοότητας κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

(Η υπηκοότητα ή καταγωγή δεν είναι αναγκαίο να είναι ταυτόσημη για όλα τα μέλη της οικογένειας που συνταξιδεύουν).


4. Η Οικογενειακή κάρτα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της για ένα χρόνο για οποιεσδήποτε διαδρομές που εξυπηρετούνται με τον Σιδηρόδρομο (πλην της Προαστιακής γραμμής της Αθήνας).
Τα ονόματα και τα στοιχεία των δικαιούχων καθώς και η διάρκεια ισχύος της κάρτας αναγράφονται στην Κάρτα.

5. Για την τιμολόγηση των οικογενειακών εισιτηρίων οι προβλεπόμενες εκπτώσεις υπολογίζονται  στις συνολικές τιμές εισιτηρίων (εισιτήριο + συμπλήρωμα)
6. Οι κάτοχοι της οικογενειακής κάρτας λαμβάνουν τις εκπτώσεις που προαναφέρθηκαν, εφόσον:

α) Συνταξιδεύουν 2 τουλάχιστον μέλη της οικογένειας, εκ των οποίων ένας ενήλικας, με την ίδια αμαξοστοιχία στην ίδια κατηγορία θέσης (1η ή 2η ) και για την ίδια διαδρομή τόσο κατά την μετάβαση όσο και κατά την επιστροφή (αν το ταξίδι είναι με επιστροφή).
β) Η ιδιότητα των μελών να αποδεικνύεται με βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του κατά περίπτωση Δήμου ή Κοινότητας ή με βάση τις αστυνομικές ταυτότητες ή άλλα επίσημα πιστοποιητικά από τα οποία να βεβαιώνεται η μεταξύ των μελών συγγενική ιδιότητα.
γ)  Ειδικά για τα παιδιά μέλη οικογένειας μέχρι και 14 ετών τα αποδεικτικά τους στοιχεία δεν είναι απαραίτητο να φέρουν φωτογραφίες τους, για τα πάνω όμως των 14 ετών να φέρουν οπωσδήποτε φωτογραφίες τους, εφόσον δεν υπάρχουν αστυνομικές ταυτότητες.
δ) Τα μέλη οικογενειών αλλοδαπών (Κρατών μελών της Ε.Ε.) έχουν δικαίωμα αγοράς οικογενειακού εισιτηρίου εφόσον ένα μέλος της οικογένειας (γονέας) εργάζεται ή απλά διαμένει στην Ελλάδα ανεξάρτητα από το πού ζουν ή εργάζονται τα λοιπά μέλη της οικογένειας. Η διαμονή στην Ελλάδα θα πρέπει να βεβαιώνεται με επίσημο αποδεικτικό.

7. Για την έκδοση οικογενειακών εισιτηρίων δεν λαμβάνονται υπόψη οι άλλες εκπτώσεις που τυχόν δικαιούνται τα μέλη της οικογένειας λόγω ιδιότητας (φοιτητές - πολύτεκνοι κλπ.) με εξαίρεση μόνο τα μειωμένα εισιτήρια που ισχύουν για τα παιδιά μέχρι και 12 ετών (παιδικά εισιτήρια).

8. Η Κάρτα συμπληρώνεται σύμφωνα με τις ενδείξεις της. Στη στήλη της τιμής αναγράφεται η ένδειξη «ειδική προσφορά – μηδενική τιμή» για όσες κάρτες εκδοθούν στο διάστημα της πιλοτικής εφαρμογής σε τρίτεκνες οικογένειες.

9. Τα σημεία πώλησης θα ζητούν το αντίγραφο δικαιολογητικό τρίτεκνου και θα καταγράφουν ένα τηλέφωνο επικοινωνίας των δικαιούχων. 
Έπειτα θα επισυνάπτουν στην ημερήσια λογιστική τους κατάσταση φωτοαντίγραφο του δικαιολογητικού τρίτεκνης οικογένειας και θα διαβιβάζουν στο τέλος κάθε μήνα της πιλοτικής εφαρμογής του μέτρου της δωρεάν προσφοράς της οικογενειακής κάρτας σε τρίτεκνους κατάσταση εκδοθεισών καρτών στη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών στο φαξ αρ. 210 5240996. 
Αντίγραφο της κατάστασης αυτής, καθώς και του δικαιολογητικού της τρίτεκνης οικογένειας θα παραμένει στο γραφείο έκδοσης, προκειμένου να καταγράφεται κατά τους διαχειριστικούς ελέγχους.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου