12 Δεκεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Σε τροπολογία που περιέχεται στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στη Βουλή που προβλέπει τη σύσταση «Εθνικής Αρχής Συντονισμού Πτήσεων (ΕΑΣΠ)» ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προβλέπεται εκτός των άλλων ότι:

Οι Διοικήσεις των ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ, θα μπορούν να κατανέμουν, καθ’ υπέρβαση των προβλεπομένων (ενιαίο μισθολόγιο), στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών τις υπερωρίες απασχόλησης, τον αριθμό της νυχτερινής εργασίας και της εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εφόσον δεν υπερβαίνουν το συνολικό αριθμό των ωρών απασχόλησης ανά αντίστοιχη Διεύθυνση ή Υπηρεσιακή Μονάδα των εν λόγω επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα στο άρθρο 16 του σχεδίου με το τίτλο «Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4024/2011» αναφέρονται:

1.Μετά το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 20 Ν.4024/2011 (Α' 226), προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Για τις επιχειρήσεις ΟΣΕ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και ΕΕΣΤΥΥ, οι οποίες είτε λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση. με το σύστημα της κυκλωματικής εργασίας είτε το προσωπικό τους απασχολείται και μετά τη λήξη των ωρών της υποχρεωτικής απασχόλησης για τις ανάγκες της επίβλεψης των εκτελούμενων , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3669/2008 υπό των αναδόχων δημοσίων έργων, είναι δυνατόν, με αποφάσεις των Διοικήσεων τους, οι ώρες της υπερωριακής απασχόλησης του προσωπικού τους να κατανέμονται, ανά υπάλληλο, καθ' υπέρβαση των παραπάνω ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης, ανά μήνα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που προκύπτει από το γινόμενο των είκοσι (20) ωρών επί των αριθμό των εργαζομένων, ανά αντίστοιχη Διεύθυνση ή Υπηρεσιακή Μονάδα της Δημόσιας Επιχείρησης»
2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 20 Ν.4024/2011 (Α' 226), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Κατ' εξαίρεση, για τις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο , είναι δυνατόν, με αποφάσεις των Διοικήσεων τους, οι ώρες της νυκτερινής εργασίας, καθώς και οι ώρες της εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ήμερες να κατανέμονται, ανά υπάλληλο, καθ' υπέρβαση των παραπάνω ωρών, υπό την προϋπόθεση ότι ο συνολικός αριθμός των ωρών της νυκτερινής εργασίας, καθώς και οι ώρες κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, ανά μήνα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό που προκύπτει από το γινόμενο των δεκαέξι (16) ωρών επί τον αριθμό των εργαζομένων, ανά αντίστοιχη Διεύθυνση ή Υπηρεσιακή Μονάδα της Δημόσιας Επιχείρησης»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου