21 Ιουλίου 2014

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΣ ΟΣΕ ΤΗΣ 21/07/2014

Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ του ΟΣΕ Θανάσης Λεβέντης μας γνώρισε τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΣΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 21/07/2014 και ώρα 15:00ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1019

1.Επαναφορά υπαλλήλου στην ενεργό υπηρεσία του Οργανισμού  

2.Επαναφορά υπαλλήλου στην ενεργό υπηρεσία του Οργανισμού

3.Εργοδοτικές – οικειοθελείς παροχές  
  
4.Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 5123/04.11.2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά τον «Καθορισμός εκπαιδευτικής αποζημίωσης εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτών & γραμματειακής υποστήριξης» 

5.Τροποποίηση Προσοντολογίου

6.Kατακύρωση του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 151+200  ΕΩΣ Χ.Θ. 289+000 ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ Π-Π» (Α.Δ. 961)

7.Γνωμοδότηση επί της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 112021/08-01-2014 αίτησης θεραπείας του αναδόχου για το έργο «Μελέτη κτιριακών εγκαταστάσεων συντήρησης και γενικών επισκευών στο Θριάσιο Πεδίο, 2ο στάδιο, που περιλαμβάνει αναδιαρρύθμιση του κτιρίου 2, νέο κτίριο κεντρικής αποθήκης, νέο κτίριο αποσυναρμολόγησης αυτοκινηταμαξών και λοιπών βοηθητικών κτιρίων». Α.Δ. 1120

8.Ένσταση κατά του πρακτικού 1 του Διαγωνισμού  για την  ανάθεση της Μελέτης: «Υπολειπόμενες μελέτες για την υπογειοποιήση και ανισοπεδοποιήση του σιδηροδρομικού διαδρόμου από την έξοδο του Σ.Σ Πειραιά (Χ.Θ. 1+488) έως την είσοδο του Σ.Σ Αθηνών (X.Θ 9+700 )» ΑΠ173 με προϋπολογισμό 3.174.094 € (χωρίς ΦΠΑ)  

9.Προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας Υψηλής τάσης 150 KV σε 14 Υποσταθμούς Έλξης του ΟΣΕ.

10.Έγκριση  διενέργειας  ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση παλαιού και αχρήστου σιδηροδρομικού  μη τροχαίου υλικού της Διεύθυνση Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής  Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας/Τμήμα Λαμίας ΔΙΣΥΓ/ΥΓΚΝΕ/ΤΛ, Προϋπολογιζόμενης ποσότητας 2.500.000  κιλών περίπου  (Σιδηροτροχιές και μεταλλικοί  Στρωτήρες κ.λ.π), σύμφωνα με τον συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη πίνακα, Προϋπολογιζόμενης ΑΞΙΑΣ  #525.000# € περίπου χωρίς Φ.Π.Α και #645.750# € περίπου συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. 23% και ελάχιστης τιμής μονάδος 0,21 € /kgr, με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ

11.Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 13087, που αφορά την ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει το έργο «Υλοποίηση επέκτασης και παραμετροποίησης του συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ΣΔΕΠ) για την κάλυψη των Διαδικασιών Προμηθειών του ΟΣΕ Α.Ε.», συνολικής αξίας #119.885,00#€ χωρίς Φ.Π.Α και #147.458,55#€ με ΦΠΑ 23 % για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών

12.Έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14021 που αφορά την προμήθεια «ανταλλακτικών αλλαγών τροχιάς τύπου UIC 60, 1:12, R=500 για τη σιδηροδρομική γραμμή ΣΚΑ- ΚΙΑΤΟ», συνολικής αξίας #239.652,00#€, χωρίς ΦΠΑ #294.771,96#€, με ΦΠΑ 23%.

13.Έγκριση των αποτελεσμάτων της Αποσφράγισης των Προσφορών και κατακύρωση του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού 13081/2/08.07.2014 που αφορά την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει το έργο της «Εκχόρτωσης – Εκθάμνωσης,Καθαρισμού, Αποκομιδής και Απόρριψης των προϊόντων καθαρισμού και Εκχόρτωσης των Σιδηροδρομικών Γραμμών, των σταθμών και των εγκαταστάσεων στην περιοχή Νοτίου Ελλάδος», συνολικής αξίας #50.110,00# € χωρίς Φ.Π.Α και #61.635,30# € με Φ.Π.Α. 23%.

14.Έγκριση του αποτελέσματος του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14016/03.07.2014, που αφορά την «εκποίηση παλαιού και αχρήστου Σιδηροδρομικού μη Τροχαίου Υλικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής / Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας – Θράκης / Τμήμα Έδεσσας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΕΔ), προϋπολογιζόμενης ποσότητας 2.721.083 κιλών περίπου (Σιδηροτροχιές, διάφοροι Στρωτήρες, Σχάρες κ.λ.π)»

15.Ένσταση της εταιρείας «SMARTECH ΜΟΛΔΟΒΑΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ» κατά της απόφασης 5213/23.06.2014 του Δ.Σ., του ανοικτού διαγωνισμού 14006 που αφορά το έργο της «Συντήρησης με άρση βλαβών πενήντα οκτώ (58) ανελκυστήρων στα τμήματα γραμμής Πειραιάς-Πλατύ και ΣΚΑ-Κιάτο και πιστοποίηση αυτών καθώς και της συντήρησης με άρση βλαβών τριών (3) κυλιόμενων κλιμάκων»

16.Έγκριση των αποτελεσμάτων και κατακύρωση του ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αριθμό διακήρυξης 14005/1/26.06.2014, που αφορά «εκποίηση παλαιού και αχρήστου Σιδηροδρομικού μη Τροχαίου Υλικού της Διεύθυνσης Συντήρησης Γραμμής/Υπηρεσία Συντήρησης Γραμμής Μακεδονίας Θράκης/Τμήμα Δράμας (ΔΙΣΥΓ/ΥΓΜΘ/ΤΔΡ), προϋπολογιζόμενης ποσότητας 3.204.400 κιλών περίπου», συνολικής αξίας #688.946,00# € περίπου χωρίς ΦΠΑ και #847.404,00# € περίπου με Φ.Π.Α. 23%.

17.Απόσπαση υπαλλήλου του ΟΣΕ στην ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε. 

18.Ανακοινώσεις. Διευκρίνιση σε άρθρο του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΟΣΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου