29 Ιουλίου 2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΣΤΙΣ 30/07/2014
Ο συνάδελφος Βασίλης Ζαβογιάννης (εκπρόσωπος εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΤΡΑΙΝΟΣΕ) μας ενημέρωσε για τα θέματα που θα εξετάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας στη συνεδρίαση της 30/07/2014

ΘΕΜΑΤΑ:

01. Έγκριση διαδικασίας για την προμήθεια καυσίμων κίνησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1) και 4 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Φ32/οικ. 20894/1602, ΦΕΚ 621/25.4.2007) και του άρθρου 3 του ν. 2286/1995. 

02. Έγκριση διενέργειας ανοικτού συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή των υπηρεσιών εκμετάλλευσης των εστιατορίων – κυλικείων των αμαξοστοιχιών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Υπηρεσιών και Μελετών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (Υ.Α. Φ32/ΟΙΚ.20893/1601, ΦΕΚ 621/Β/25-4-2007).

03. Κατακύρωση του ανοικτού συνοπτικού Διαγωνισμού Δ-1407/14 «Για την ανάδειξη αναδόχου παροχής  υπηρεσιών φύλαξης των Αυτοκινητοστασίων Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών επιτήρησης και φύλαξης του Τροχαίου Υλικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. στους σταθμούς του Προαστιακού Δικτύου, Αεροδρόμιο και Κορωπί» στην εταιρεία «ΟCEANIC SECURITY S.A.».

04. Πρόταση εξωδικαστικής συμβιβαστικής λύσης σχετικά με την από 10.04.2006 και με αριθμ. καταθ. δικ. 4204/2006 αγωγή της Φωτεινής Τούντα κατά της ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ Α.Ε.

05. Πρόταση εξωδικαστικής συμβιβαστικής λύσης σχετικά με την από 25.01.2013 και με αριθμ. καταθ. δικ. 1998/2013 αγωγή της Μαγδαληνής Μήσιου κατά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

06. Παροχή εξουσιοδότησης σε μέλος του Δ.Σ. ή τρίτο για την είσπραξη ποσού από κατάθεση Γραμματίων Συστάσεως Παρακαταθήκης υπέρ της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ή υπέρ τρίτων.

07. Έγκριση παράτασης της διάρκειας της από 06-05-2010 Συμβάσεως Εργασίας ορισμένου χρόνου της Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έως την 31.01.2015 για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

08. Έγκριση διευκρίνισης/αποσαφήνισης της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της εταιρείας, σε εκτέλεση και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 4 του Κεφαλαίου VIIΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ της από 13.05.2014 Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Προσωπικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

09. Έκδοση υπηρεσιακών ταυτοτήτων σε προσωπικό που μετατάχθηκε υποχρεωτικά βάσει του ν. 3891/2010 και συνταξιοδοτήθηκε.

10. Οικονομική ενίσχυση εργαζομένων.

11. Διάφορα θέματα-Ανακοινώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου